Lillian Levik Løndalen 2. kandidat i Karmøylista ved høstens valg. Foto: Therese Hemnes
Leserinnlegg:

«Great by choice» - brannslukking, kortsiktige besparelser, eller en ny retning?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

I Boken «Great by choice», en pensumbok på masterstudiet i endringsledelse, heter det: 

Korte besparelser som skaper større utgifter senere, er ikke å drive for fremtiden. En må ha helhetlig ledelse og langsiktige mål for å drive for fremtiden. Karmøy kommune har i helse- og omsorgsetaten i foregående periode blitt styrt og drevet for fortiden!

Dette ser en konsekvensene av nå i de siste dagers voldhendelser, rus og kriminalitet blant svært unge og sårbare ungdommer, som ikke har fått de nødvendige tiltak. Her må en påpeke at en baserer seg på uttalelser fra flere foreldre til ungdommer som er utagerende.

Det handler om å forstå de økonomiske og menneskelige konsekvensene av å ikke gi nødvendige tiltak, og hva dette vil koste i et lengre perspektiv.  

Hvordan skal vi klare dette med stadig økende behov for omsorgstjenester og et slunket kommunebudsjett?  

For å lykkes med en bærekraftig kommunal styring også innen omsorg må en foreta små grep tidlig, for å forhindre store utgifter senere. Dette ser en ikke i det årlige budsjettet som annet enn en økt utgift. Det er imidlertid et nødvendig grep om en skal snu en negativ utvikling. En kan også fortsette som nå, små grep for å få store utgifter på sikt. Dette vises som besparelser i det årlige budsjett, men er det motsatte av langsiktig tenkning og sunn økonomistyring. Når kommunen velger å drive helt på knivseggen av lovlighet og øvrige myndigheter stadig må kreve at vedtak omgjøres, tenker en absolutt ikke langsiktig.

Noen eksempler:

Lotte saken, ja hvordan er det mulig å ikke gi nødvendig helsehjelp til et alvorlig sykt barn. Der statsforvalter allerede har påpekt at kommunen ikke har tatt hensyn til barnets, søsken eller foreldrenes beste. Der sittende posisjon slipper styringsrattet og unnskylder seg med likebehandling og avventer at kommunen nok en gang skal slaktes av statsforvalter. Vi må sørge for at det blir gitt nødvendig helsehjelp og at barn som pårørende får støttetiltak for å forebygge senskader også hos dem. For JA, det koster mer å reparere! 

Det må til endring i behandling av saker med alvorlig sykdom i barnefamilier (karmoynytt.no)

Sykepleiere på natt (karmoynytt.no)

Kommunen forsøkte å sette ned lønnen til støttekontakter og miljøarbeidere midt i korona pandemien og flere barn sto i fare for å miste en trygghets person, noe Karmøylista fikk stoppet. 

Arbeidsliv, Karmøy | Foreslår lønnskutt for barnevernsansatte: – Når skal Karmøy kommune tråkke på bremseklossen? (h-avis.no)

Kommunen la ned LOS stillingen i koronapandemien. Karmøylista fikk den gjenopprettet. Et viktig forebyggende tiltak for barn og unge som har det vanskelig. 

Karmøy, Barnevern | Ville fjerne barnevernsstilling. Snudde da politiker kom på banen. (h-avis.no)

En må i større grad sikre at kvalitetsbarnevernet strekker seg helt ut til utførerleddet, de som faktisk gjør jobben med å endre et annet menneskes liv. Det er nemlig de som sparer samfunnet for titalls millioner når et barn eller en ungdom ikke havner i utenforskap og rus. Systematisk oppfølging og ansettelse med pensjonsrettigheter må til for å rekruttere og beholde stabile fosterhjem. Fosterhjem er et ekstremt mye billigere tiltak enn den tenkte barnevernsinstitusjonen kommunen i sin tid planla.

Barnevernsinstitusjon som forebyggende tiltak i Karmøy kommune (karmoynytt.no)

Voksenopplæringen for flyktninger ble sterkt redusert for noen år tilbake, for at en skulle lære norsk i praksis, dette på tross av ny integrerings lov med økte krav om Norsk opplæring og at en var godt kjent med at det ikke var nok praksisplasser. Dette ble senere slått fast som mangel av øvrige myndigheter. Dette fører til at flyktningfamilier lever lengre utenfor arbeidslivet med de kjente konsekvenser og risikoer det medfører. 

KVOS og NAV: — En del deltakere har ikke fått det tilbudet som de burde ha hatt (karmoynytt.no)

Posisjonen reduserte hukommelsesteamet i en tid der vi er på vei inn i en eldrebølge, antall demente øker og det er legekrise. Karmøylista la frem tallmaterialet og hadde mange innlegg på saken, men posisjonen ville ikke lytte. Hukommelsesteamet hadde ansvaret for å aktivere frivilligheten som gjorde en uvurderlig innsats for de demente. Aktiverer en frivillighet får en igjen mange ganger mer forebygging for hver innsatskrone, så nei, det er ikke å spare penger på lang sikt!

Nedlegging av Hukommelsesteamet i Karmøy (karmoynytt.no)

Posisjonen økte satsene til transport til og fra arbeid for funksjonsnedsatte slik at flere ikke hadde råd til å reise på arbeid. Det ble foreslått å slå sammen hjemmetjenestene for mennesker med funksjonsnedsettelse og den ordinære hjemmetjenesten. Dette høres ikke så alvorlig ut, men flere av brukerne her ville ikke tatt imot fremmede og ville blitt dårligere og på sikt trengt enda mer hjelp. Altså et fordyrende besparelses tiltak på lenger sikt. Dette fikk Karmøylista stoppet.

Kan medføre at de rett og slett ikke har råd til å gå på jobb eller dagtilbud (karmoynytt.no)

En sykepleier på natt, på legevakten, noe Karmøylista medvirket til å stoppe. Dette innsparingstiltaket ville redusert leger som vil ta vakter og flere sykepleiere vurderte å si opp sin stilling.  

Saken der Karmøylista kjempet for at hjemmesykepleien skulle få arbeidstøy, noe som ikke kom før etter pandemien og etter at Arbeidstilsynet fortalte kommunen at det var lovbrudd at de ansatte ikke hadde dette tilbudet

Den politiske prosessen i denne saken har faktisk fått meg til å tvile på min rolle som folkevalgt (karmoynytt.no)

Karmøylista vil legge en langsiktig opptrappingsplan for forebygging og ivaretakelse av innbyggerne fra vugge til grav, den negative utviklingen må snus! Så ønsker du en ny retning, stem på politikere som tar stødig grep om styringshjulet og som våger å handle! Det er politikerne som er administrasjonens arbeidsgivere. 

Lillian Levik Løndalen

Nestgruppeleder Karmøylista og andrekandidat ved høstens valg