Jan Birger Medhaug.

«Gråtekoner og en fremtidsrettet eldreomsorg»

Skrevet av Jan Birger Medhaug
26.08.2019 10:33

LESERINNLEGG: Hvem skulle tro at Kenneth Halleland har sittet i hovedutvalg helse- og omsorg i Karmøy de siste 8 årene når en leser hans innlegg om gråtekoner, eldreomsorgen og sykehjemmet i Skudeneshavn? Hvor henter han sin informasjon? Fra utredningene som er lagt frem, kommer vurderingene ikke. Men så synes han jo også mer opptatt av å fortelle hva andre partier mener. I Høyre er vi av den klare oppfatning at vi best kan presentere egen politikk.

Saken om Sykehjemmet i Skudeneshavn som en helt sentral del av velferdstjenestene for eldre i byen, har skapt et stort og ekte engasjement lokalt. Engasjementet har vært stort og ektefølt for å videreutvikle tjenestene med utgangspunkt i det flotte og forholdsvis nye bygget vi hadde. Ved nøye gjennomgang av de utredninger som er gjort, har bygget fått gode skussmål og gode vurderinger av byggets potensiale. Her kan nevnes at bygget betegnes som godt egnet for sykehjemsdrift, tilrettelagt for effektiv drift, mellom 50 – 70 år fortsatt levetid, trivsel blant beboerne og at det vil være et godt miljøtiltak ikke å rive bygget.

At Halleland ikke har fått med seg at Høyre m.fl. ønsket og fortsatt ønsker å lage noe mer og videreutvikle tjenestetilbudet til befolkningen, forklarer kanskje noe av hans nedlatende og respektløse holdning til det store lokale engasjement. Det synes heller ikke å være rom for andre folkevalgtes vurderinger og forslag om å utvikle tjenestetilbudet nettopp for å møte det betydelige økte behovet for sykehjemsplasser og øvrige tjenester til eldre i kommende år. Og tjenestene trenger nye tanker og nye løsninger nettopp av hensyn til de det gjelder – brukeren.

Vi registrerer i disse dager at skandalen vokser og at praktbygget knuses bit for bit. Og det finnes fremdeles ikke skisse, romprogram, kostnader eller fremdrift. Denne situasjonen med Hallelands historieskrivning, taler for seg.

I Høyre vil vi selvsagt fortsette vårt sterke engasjement for sykehjem og et utvidet omsorgssenter i Skudeneshavn i den nye situasjonen som nå oppstår. Det er likevel nødvendig å tilbakevise den raljerende og til dels feilaktige historien Halleland prøver seg på med en kortfattet redegjørelse for Høyres m.fl. forslag til fremtidsrettet løsning.

Her ville Halleland funnet ut at det ikke bare er spørsmål om renovering.  I forslaget heter det m.a.: På bakgrunn av mulighetsstudiet ber kommunestyret om at arbeidet med prosjektering av aktuell renovering og ombygging av eksisterende bygg på forprosjektnivå, startes opp snarest. I tillegg til sykehjem med minimum 34 plasser og omsorgshotell, skal dagsenter og base for hjemmetjenester inngå i prosjektet og videre eventuelt andre funksjoner som det kan være naturlig å samlokalisere innen eksisterende ledige lokaler. Kommunestyret forutsetter her at byggets kvaliteter og fulle potensiale utnyttes.

Det forutsettes at det legges opp til optimalisert sykehjemsdrift. Kommunestyret har som målsetting at etableringen av sykehjemsplassene skal startes opp i 2019.

En pilot med samordnet ledelse av de ulike tjenester som sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, omsorgshotell og omsorgsboliger i området, skal prioriteres gjennomført parallelt med utbyggingen.

For arbeidet med forprosjektene skal det opprettes en lokal referansegruppe, bestående av politisk valgte samt representanter fra frivillige organisasjoner som følger prosjektet, jfr. enstemmig vedtak i hovedutvalget i sak 64/18.

Det enstemmige ønsket om å nyttiggjøre seg det store og positive lokale engasjementet i saken, har posisjonen fullstendig oversett og er lagt bort. Nå er det kun en ting som gjelder, nemlig å få bygget revet snarest råd selv om utredningene og debatten helt til siste vedtak har dreiet seg om renovering, ombygging og utvikling.

Videreutvikling og utvidelse av tjenestetilbudet er avgjørende for å møte de sterkt økende behovene i årene fremover. Det faktum at Høyre m.fl. hadde et klart ønske og et gjennomarbeidet forslag som kun manglet 4 stemmer, til videreutvikling og utvidelse av tjenestetilbudet nettopp for å møte de sterkt økende behovene i årene som kommer, nevner ikke Halleland. I stedet for raljerer han over politiske motstandere som ønsker å møte morgendagens behov med nye og smartere løsninger, noe som ikke synes å interessere Halleland. Skuffende av AP og Kenneth Halleland.

En ting synes vi å ha felles nemlig vårt engasjement rundt Høyres politikk. Der er nok Høyre best til å redegjør for våre fremtidsrettede løsninger. Og for Karmøy Høyre vil satsingen på en fremtidsrettet eldreomsorg som bygger på trygghet for at hjelpen skal finnes når behovet oppstår, stå helt sentralt. Og tjenestetilbudene må henge sammen slik at de som ønsker å bo lengst mulig i egen bolig/leilighet, skal ha vissheten om at andre tjenester som tilbud om dagsenter, matombringing og kulturtilbud finnes. Større brukermedvirkning og selvbestemmelse skal stå helt sentral. Det dreier seg ikke alene om bygg, men i betydelig grad om innholdet i tjenestene. Det er bare ved etablering av slike helhetlige og sammenhengende tjenester vi på god måte kan møte morgendagens behov til våre eldre.

Og til slutt Kenneth Halleland: Vi gråter gjerne sammen med våre seniorer når de ikke får den hjelp de har behov for – når våre seniorer ikke får nødvendig stell og tilbud om middag levert på døren for å klare seg selv lengst mulig – og når våre eldre ikke blir tatt vare på slik de har behov for og krav på.