Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

«Fylkesvei 47 Åkra Sør-Veakrossen – noen fakta»

Skrevet av Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
11.06.2019 10:03

LESERINNLEGG: Styringsgruppa for Haugalandspakken arbeider for å ivareta ansvaret de respektive fylkesting og kommuner har gitt oss til å iverksette politiske vedtak.  Verken vi eller fagetaten Statens vegvesen kan vedta eller iverksette tiltak som ikke er forankret og basert på politiske vedtak.  Ansatte og konsulenter jobber på «instruks» fra politiske vedtak.  Jeg kan derfor ikke akseptere at de ukorrekt kritiseres for å gjøre jobben de er satt til.  Det er selvsagt berettiget å være uenig i et vedtak, men kritikken bør så langt det er mulig være saklig og basert på korrekte fakta.

Nettopp derfor oppleves kritikken som framkommer i leserinnlegget fra Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen i Karmøynytt den 7.6.2019 som både usaklig og utidig.

Som mange er vel kjent med så er Haugalandspakken vedtatt i Stortinget.  Gjennom St.prp.nr. 57, (2006-2007) og St.prp.nr. 45, (2007-2008) og med bakgrunn i et samarbeid om en bompengepakke på Haugalandet, mellom Rogaland fylkeskommune og Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne og Sveio kommuner.

Bakgrunn for og utredning av behovet for finansiering av samferdselsinvesteringer på Haugalandet er vel dokumentert gjennom ulike rapporter; 

1. Fylkesdelplan Haugalandet, 2003                                                                 

2. Transportplan for Haugalandet, 2004. (2006–2020)                      

3. St.prp. nr. 57, (2006-2007)                                                      

4. Strekningsanalyse Skudeneshavn-Haugesund, 2007                   

5. St.prp. nr. 45, (2007-2008)                                                       

Statens vegvesen har nasjonalt ansvar for bl.a. utredningsarbeid som danner grunnlag for politisk behandling og vedtak. Statens vegvesen har ikke mandat og/eller hjemmel på vegne av Staten og fylkeskommunene til å inngå økonomiske forpliktelser utover det som er gitt gjennom Stortings- og/eller vedtak i fylkestingene.

FV 47 Åkra Sør-Veakrossen på Karmøy, omtalt som omkjøringsveien, er forankret i St.prp.nr. 45 (2007-2008) og Transportplan på Haugalandet.  Transportplanen er bl.a. grunnlag for St.prp.nr 57 (2006-2007) og 45 (2007 -2008).  Omkjøringsveien er vedtatt av Karmøy kommunestyre, som grunnlag for St.prp.nr. 45. (2007-2008).  Som fagetat for Stat og fylkeskommuner, utarbeidet Statens vegvesen en oppdatert strekningsanalyse for hele strekningen på Karmøy i 2007. 

Fv.47 Åkra sør –Veakrossen er et prioritert prosjekt i Haugalandspakken.  Prosjektet har meget god samfunnsnytte som er et  klart uttrykt nasjonalt mål for investeringer i infrastruktur. 

Haugalandspakken sin portefølje av samferdselsprosjekter tar utgangspunkt i prioriteringslisten vedtatt av Rogaland fylkeskommune og kommunene på Haugalandet.

Samtidig er det slik at ingen prosjekter i Haugalandspakken kan starte opp uten fullfinansiering.  Styringsgruppen og administrasjonen i Haugalandspakken har god oversikt over dette og må til enhver tid forholde seg til de totale inntektene denne pakken gir.

Saken om takstøkning for Haugalandspakken har vært til behandling i alle kommunene i tillegg til fylkeskommunene og er fremdeles til behandling hos statlige myndigheter; Veidirektorat og Samferdselsdepartement. Styringsgruppen og administrasjonen i Haugalandspakken har fortløpende vurderinger og diskusjoner rundt endringer av portefølje i forhold til økonomiske rammer for pakken. Dette i tråd med St.prp. 57/45 og gjeldende føringer fra Storting og Regjering.

Det er gjennomført anslag på FV 47 Åkra sør – Veakrossen på reguleringsplan-nivå. Anslaget er på 691 mill.  2018 kr.  Dette inkluderer alle element i prosjektet, også Engveien og rundkjøring i Rådhuskrysset.

 

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører og leder av Styringsgruppa for Haugalandspakken