Einar Roald Endresen. Arkivfoto

«FrPs avtrykk på samarbeidsavtalen»

Skrevet av Einar Endresen
01.10.2019 22:31

Karmøy FrP er godt fornøyd med den politiske samarbeidsavtalen, som ble undertegnet mandag 30.9.19. I dette innlegget vil jeg få redegjøre for hvilke «FrP-avtrykk» vi har satt på avtalen.

LESERINNLEGG: Med FrP i flertallssamarbeidet vil ikke beskatningen av boligene til folk øke i den kommende fireårsperiode.

FrP ønsker å få gjort med noe med de «tradisjonelle» årlige budsjettoverskridelsene innen helse- og omsorgssektoren, som alltid blir kjent i løpet av sommeren og høsten, og som medfører at politikerne plutselig må kutte i andre sektor for å opprettholde livsviktige funksjoner innen helse- og omsorg.

FrPs løsning på dette har vært å foreslå konkurranseutsetting for å få kontroll på økonomistyringen.  Det skal bemerkes at for oss har det viktige vært å få kontroll på økonomistyringen – ikke selve «konkurranseutsettingen».

Vi har nå fått de andre partiene med oss på at «noe må gjøres» for å få kontroll på økonomien innen helse- og omsorgsektoren, slik at vi slipper disse årlige «overraskelsene». 

Da er de samarbeidende partiene enige om at det skal gjennomføres «benchmarkinger» for å sikre at de tjenestene som blir produsert i Karmøy skal ha både riktig pris og optimal kvalitet.  FrP er godt fornøyd med at dette arbeidet skal starte opp.

FrP er godt fornøyd med at arbeidet med å redusere sykefraværet har fortsatt siden FrP sist hadde lederen av Hovedutvalg Administrasjon, og skal fortsette i kommende valgperiode.  For hver eneste prosent vi klarer å redusere sykefraværet sparer kommunen 10 millioner kroner, som i stedet kan brukes på å produsere bedre tjenester til innbyggerne.

FrP ser viktigheten av å ha fornøyde ansatte.  Det er slik at ansatte som trives og HAR det bra, de Gjør det bra. Og i den REKKEFØLGEN!  
Fornøyde ansatte har en sikker og fast jobb å gå til, som sikrer tilstrekkelig lønn til å leve av, og ikke minst til å få innvilget lån i banken.  Dette betinger at vi skal strekke oss langt for at de ansatte som ønsker det skal få jobbe i fulltids stilling.  

Karmøy kommune er en stor bedrift med høyt utdannet personell.  Vi anser det derfor som viktig at de ansattes kompetanse benyttes så langt som mulig slik at kjøp av dyre konsulære tjenester begrenses til et minimum.

FrP er godt fornøyd med å ha fått inn i plattformen at modulbygg-løsninger skal vurderes, blant annet i bygging av skoler og andre bygg i kommunen.  Dette har FrP i tidligere år foreslått som verbalforslag i sine alternative budsjettforslag.  Nå har vi et politisk flertall for at dette skal vurderes.  «Smartebygg» er fullverdige bygg, som bygges i moduler på fabrikk, og som monteres på byggeplassen.  Slike byggløsninger har gjerne halverte byggekostnader, sammenlignet med arkitekttegnede bygg.  Vi ser for oss at Karmøys mange kommende investeringer kan realiseres mye raskere ved å ta i bruk «smarte-bygg- løsninger».

Det er også et viktig punkt for FrP at kommunens private barnehager reelt sett får den samme driftsstøtten som de kommunale barnehagene får.

FrP har fått gjennomslag for hva vi har hevdet i debatten om nytt kulturhus i Karmøy: 
At kommunens primæroppgaver SKAL gis høyere prioritet enn bygging av nytt kulturhus.  Vi er også godt fornøyd med at de andre partiene nå er enige med oss i at offentlig-privat samarbeid kan være en gangbar vei for å få etablert nytt kulturhus i Karmøy, slik man tidligere gjorde i FrP-styrte Tønsberg kommune.

FrP er tilfreds med at kommunale midler som skal bevilges til Fjord Motorpark allerede er bevilget, og at FMP for ettertiden skal likebehandles med annen idrett.  FrP har ikke noe ønske om at FMP blir et «kommunalt motorsportsenter» som drives på bekostning av kommunens primæroppgaver, og er derfor glade for den enigheten som er for dette blant de samarbeidende partiene.

Vi er også tilfreds med å ha fått inn punktet om gjenkjøpsrett for de grunneierne som nå risikerer å få sine eiendommer ekspropriert, dersom FMP ikke har økonomi til å realisere motorsportsenteret.

FrP er tilfreds med at de andre partiene er enige med oss i at kommunen trenger flere sykehjemsplasser og flere omsorgsboliger, og at teknologi som kan gjøre driften mer rasjonell og effektiv må tas i bruk så snart nyvinninger foreligger.

For FRP er det viktig at det satses tilstrekkelig på forebygging innen rusvernet. Utviklingen blant «vanlig ungdom» har i den siste tiden vært urovekkende.  Det er kommet nye narkotiske stoffer på det norske markedet, som viser seg dødelige etter kort tids bruk.  Her må foreldre, skoler og andre offentlige myndigheter forene sine krefter for å forebygge at våre unge blir hektet på stoff og dør i altfor ung alder.
Det må også satses langt mer på å ivareta de som allerede er blitt hektet på stoff.  Disse må få et adekvat tilbud slik at de kan bli kvitt rusen, få fullført utdannelsen og komme seg i daglig arbeid sik at de kan leve normale liv.  FrP er tilfreds med at de andre partiene er enige med oss i at Karmøy kommune bør fortsette å kjøpe slike rehabiliteringstjenester hos organisasjoner som f. eks. Karmsund ABR-senter.

For FrP har det alltid vært viktig at de flyktningene som kommunen mottar intergreres i det norske samfunnet og blir bidragsytere i samfunnet. Da er det viktig at antallet flyktninger kommunen tar imot står i et rimelig forhold til det antallet som skal integreres på en god måte.  Vi er derfor tilfreds med at de andre partiene også ser nytten av god integrering.  I denne sammenheng er det også viktig å forbygge rasisme.  Og noe som skaper grobunn for rasisme er at etniske nordmenn blir forskjellsbehandlet i forhold til nyankomne flyktninger.  FrP er derfor fornøyde med å ha fått inn i avtalen formuleringer om at i tillegg til å skaffe praksisplasser for flyktninger også er tatt inn målsettingen om å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA-plasser for mennesker med nedsatt funkjsonsevne.

FrP var, som kjent, motstander av rivingen av Skudenes BBH. Vi ønsket i stedet å bygge nytt sykehjem på jomfruelig tomt, for å ende opp med to sykehjem i stedet for bare ett.  Men nå er det 30 år gamle sykehjemmet revet, og det kan vi nå ikke få gjort noe med.  

Men FrP vil i perioden være en pådriver for at det bygges nytt sykehjem i Skudenes så raskt det lar seg gjøre, og vil påse at fristen 1. halvår 2022 overholdes. Hva angår nytt sykehjem på Karmøys fastland vil FrP jobbe internt i alliansen for å finne ut om fristen 2026 kan forseres ved f.eks. å ta i bruk «Smart-bygg-løsninger», som kan halvere byggekostnadene.

FrP innser at det var, og fortsatt er, et flertall i kommunestyret for å realisere omkjøringsveien, og ønsker derfor ikke å ta noen «omkamp» på den reguleringsplanen som ble vedtatt 1. juli 2019. Om de andre partiene vil finne det økonomisk lønnsomt å realisere omkjøringsveien beror nå på hva departementet bestemmer mht. «miljøkulvert» i trassen.  FrP er fornøyd med å ha fått inn i avtalen at kommunen skal påvirke Statens Vegvesen til å starte i Veakrossen, Rådhuskrossen og Engveien, som er nødvendige enten en full omkjøringsvei realiseres – eller ikke.  FrP har for øvrig reservert seg mot å stemme for forlengelse av Haugalandspakken ut over 2023.

For FrP er det viktig at innbyggere og næringsliv blir møtt med en positiv JA-holdning når de møter våre ansatte med sine søknader.  Søknader skal i utgangspunktet innvilges dersom det ikke er en klar hjemmel for å gi avslag.  Hvis en søknad ser ut til å gå mot et avslag skal kommunens ansatte hjelpe til med råd om hva som må gjøres for at søknaden likevel kan innvilges.  Dersom kommunen avslår en søknad skal avslaget begrunnes med en hjemmel til å gi avslag.  Avslag skal aldri baseres på «synsing».

 

Einar Endresen
Fung. gruppeleder
Karmøy FrP