Foto: Haugaland Kraft

«Fra nyttår får du større mulighet til å påvirke nettleien din»

Du har kanskje fått det med deg allerede? Fra nyttår endres nettleien for alle husholdningskunder i hele Norge

For deg som nettkunde betyr det at du får større mulighet til å redusere egen nettleiefaktura ved å jevne ut strømforbruket ditt gjennom døgnet. Dette er bra for deg som nettkunde, og gjør oss bedre rustet til å lykkes med det grønne skiftet.

Det er myndighetene som har bestemt hovedtrekkene i den nye nettleiemodellen og tidspunktet for når den trer i kraft. Den nye nettleien skal bidra til to ting. Det ene er en mer rettferdig fordeling av nettleiekostnadene mellom kundene. Det vil si at de kundene som belaster strømnettet relativt lite, skal betale mindre enn kunder som belaster nettet relativt mye. Etter flere uttalelser i mediene om at nettleien skal øke i 2022 ser vi grunn til å presisere: Haugaland Kraft Nett øker IKKE sine totalinntekter det kommende året. Den nye nettleien vil derimot medføre en omfordeling mellom kundene.

Det andre formålet med ny nettleie er å få ned forbrukstoppene i strømnettet. Forbruksvekst og rask elektrifisering legger stort press på nettet vårt, som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Frem mot 2040 vil strømforbruket i Norge øke med minst 25 prosent, ifølge analyser av NVE og Statnett. Også i vår region skal både strømforbruk og effektuttak betydelig opp i løpet av de neste 20 årene, ifølge rapporten «Regional kraftsystemutredning for Sunnhordland og Nord-Rogaland 2020-2040». Kraftintensiv industri skal utvides vesentlig, – elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Kårstø og ny industri i Haugaland Næringspark er to av mange eksempler på dette. Ferjer, fiskeoppdrett og bilparken skal også over på fornybar energi i løpet av de neste tiårene, noe som vil tilføre regionen nye og viktige arbeidsplasser. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Det er dette den nye nettleien skal bidra til.

Så, hva skjer etter nyttår?

I dag består nettleien av et fastledd og et energiledd, i tillegg til de offentlige avgiftene som utgjør over halvparten av nettleiefakturaen. Den viktigste endringen fra 1.januar er at dagens fastledd (en fast sum per måned) erstattes med et såkalt «kapasitetsledd». Kapasitetsleddet er et månedlig beløp, avhengig av ditt høyeste strømforbruk over en time. Klarer du å unngå høyt samtidig forbruk, vil du kunne få en lavere nettleiefaktura enn om du setter elbilen på lading mens du både tar deg en dusj og lar tørketrommelen gå. Å flytte forbruk til natt og helg skal også belønnes med lavere nettleie, men dette må ikke skje på bekostning av sikkerheten i hjemmet. Hvitevarer bør kun brukes når du er våken og til stede. Elbilen kan du derimot trygt lade om natta, så lenge du bruker godkjent ladekontakt.

Parallelt med at nettleien endres, har regjeringen varslet at de vil redusere elavgiften for neste år. I løpet av årets første tre måneder skal den nær halveres. Naturlig nok lurer mange av våre kunder nå på hvordan disse endringene vil slå ut for sin egen del. Våre utregninger tyder på at åtte av ti vil få lavere nettleie, sammenlignet med i år. Dette forutsetter uendret bruksmønster og gjelder både folk som bor i leilighet, rekkehus og større enebolig. De som ligger an til å få en økning, er de som per i dag bruker mye strøm samtidig (i løpet av en time). 

Selv om samme nettleiemodell nå innføres for alle husholdningskunder i Norge, vil nettleieprisene fortsatt variere fra nettselskap til nettselskap. Dette skyldes ulike kostnadsforhold i de ulike nettområdene. Klima, topografi og bosettingsmønster er blant faktorene som vektlegges når NVE årlig bestemmer hvor mye hvert enkelt nettselskap kan fakturere kundene sine gjennom nettleien. Haugaland Kraft drifter et utstrakt strømnett som i kilometer er lenger enn alle riksveiene i hele Norge til sammen. Samtidig har vi spredt bosetting i regionen og færre nettkunder å fordele kostnadene på, sammenlignet med tilstøtende nettselskaper nord og sør for oss.

Innføringen av ny nettleie skjer samtidig som strømprisene er historisk høye. Det er uheldig og vi forstår at mange nå er bekymret for egen økonomi. Som sagt mener vi at det store flertallet av våre kunder vil få en lavere nettleie etter nyttår. Dessuten gir endringene deg større mulighet til å ta kontroll over nettleiefakturaen din. For å utnytte denne muligheten oppfordrer vi alle til å gjøre to ting: sett deg inn i den nye nettleiemodellen og gjør deg godt kjent med eget strømforbruk. Hvor kan du jevne ut forbruket ditt? Hvor kan du spare? Vi vil selvsagt hjelpe til og gi råd, veiledning og tips på veien. Ofte vil det være små grep som skal til – uten at det går utover komfort eller sikkerhet.

Olav Linga, konsernsjef, Haugaland Kraft AS
Magne G. Bratland, direktør Haugaland Kraft Nett

[annonse]