Robin Hult. Arkivfoto.

«Forvaltningsrevisjon Karmsund Havn»

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Kontrollutvalget har bedt om ekstra bevilgning i kommunestyret den 7. februar på 192 000 av totalt 384 000 kroner for å sjekke opp en del forhold som vi som medeiere av Karmsund havn har lyst å ha svar på. Jeg synes vi bør støtte et overveldende flertall i kontrollutvalget

Hvorfor skal vi det da?

Er dere klar over dette:

Økt låneopptak

Når vi godkjente økt låneopptak fra 600 til 800 millioner kunne det tas opp lån i underliggende AS. Hvor mye som kan lånes er for meg meget usikkert. Som det står i hgsd avis 29.05.18 i et intervju med havnedirektøren: 

«Karmsund Havn har nylig etablert et eget eiendomsselskap, dette selskapet blir ikke omfattet av lånerammen fra eierkommunene. En god del av de investeringene som skal gjøres framover vil gå via eiendomsselskapet. Vi må sørge for å ha handlingsrom når prosjektene kommer, sier Gautesen»

Hvilken sikkerhet stilles for lånene? Det er ikke lov å stille eiendommene til kommunene som sikkerhet.

Visste du at vi har godkjent låneopptak i underliggende as?

[annonse]
Ny havne og farvannslov fra 01.01.2020

At den nye havne- og farvannsloven, som tiltrådte 01.01.2020 gir kommunene anledning til å ta ut utbytte hvis det er avsatt nok midler til drift og vedlikehold?
At det ikke er noe som heter havnekapital lenger?

Monsavika Kopervik

Avhending av gnr. 64, bnr. 132, 135 og 138, Karmøy kommune

Det er solgt 3 tomter rett utenfor Kopervik i Monsavika, holdt unna offentlighet, med rundt 200 meter sjølinje for 0,5 Mnok i 2019? Eiendommene ble kun tilbudt 4 interessenter. Disse 3 eiendommene var del av de 14 eiendommene som Karmsund havn fikk hjemmel på ved å sende brev til Kartverket.

Synes du at det er OK at Karmsund havn selger ut eiendommer på denne måten?

Allmenretten skal stå sterkt i Norge, synes du det er påfallende i denne saken?

Hvorfor er det så viktig å avhende disse eiendommene for Karmsund havn?

Salg av Kopervik Havn

Visste du at det var flere interessenter til å kjøpe Kopervik havn, men de fikk en dags frist for å skaffe tilveie kapital?

At det ikke er lagt inn klausul mot å drive konkurrerende virksomhet i salget av Kopervik havn?

At administrasjonen i Karmøy kommune hadde med dette i saksfremlegget i «tilbud om kommunal overtakelse av Kopervik havn» under «Eierforhold til Kaiarealene»

«Ved etablering av Karmsund Havn IKS ble mange kaier, som er lokalisert i eierkommunene, overført til det nyopprettede selskapet. I den såkalte matrikkelen står dette selskapet oppført som eier av gnr. 58, bnr 173 i Kopervik havn, som denne saken omhandler» 

Hvordan påvirket det saken?

Vet du at selskapsavtalen regulerer eierforholdene og ikke hva som står i hjemmel/matrikkel?

Dette ble fastslått av den juridiske betenkningen som administrasjonene bestilte.
Visste administrasjonen i Karmøy Kommune at hjemmel for Kopervik havn var overført i 2017 til Karmsund havn?

At det i Havnerådet ble fattet følgende vedtak den 22.08.18: 

«Havnestyret ber Havnedirektøren snarest igangsette en salgsprosess for Kopervik Havn, for å bedre selskapets likviditet i forbindelse med utkjøp av eiendommer på Husøy» (Likviditet er en person eller et foretaks betalingsevne, det vil si evnen til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall).

Er det i vår interesse å selge eiendommer for å bedre likviditeten og visste noen at likviditeten var så dårlig i Karmsund havn?

Hvorfor blir eiendommer som tilhører Karmøy kommune solgt for å bedre likviditeten?

Hvilke eiendommer er solgt i andre eierkommuner for å bedre likviditeten?

Brev til Kartverket om å overføre 14 eiendommer til Karmsund havn 

Karmsund havn fikk tak i hjemmel for 14 eiendommer gjennom å skrive brev direkte til Kartverket, uten å informere kommunen eller Havnerådet, og på den måten fikk anledning til å avhende eiendommer uten annen godkjennelse enn gjennom Havnerådet.

Synes dere at dette er en fremgangsmåte som er holdbar?

Tror dere at dette er en fremgangsmåte som benyttes i andre kommuner?

Tror du at en privatperson kunne gjort fremstøt mot Kartverket på samme måte og fått det godkjent?

Selskapsavtalen 

At selskapsavtalen regulerer eiendomsforholdene og ikke hjemmelshaver hos Kartverket?

At det skal foretas endring i eierbrøk eller at de andre eierkommunene skal foreta kontantinnskudd eller eiendom hvis en kommune foretar tingsinnskudd?

Disponering av tilbakeførte kaier fra Karmsund Havn

At vi står i fare for å måtte selge noen av nylig tilbakeførte kaier/havner fra Karmsund havn samt holde kaier, som er allmenninger, avstengt i lang tid pga tilstanden på dem?

Det er behov for 30 millioner for å sette dem i stand.
Vi som politikere er bedt om å finne penger til dette. Husker du det?

Det er 15 kaier/havner som er tilbakeført til eierkommunene vederlagsfritt fra Karmsund Havn i 2020/2021. 

Når jeg spør hvorfor disse er tilbakeført uten å måtte betale for dem, som vi måtte for Kopervik havn, så er svaret at: Disse er mest sannsynlig finansiert gjennom kommunene og ikke havnekassene.

Undersøkelser som jeg har gjort av Bredalmenningen i Kopervik viser dette:
Formannskapet i Kopervik ba bystyret vedta overføring av Bredalmenningen til havnevesenet i januar 1951 (kilde: Nasjonalbiblioteket)

I utskrift fra havnestyret i Kopervik den 18 mars 1963 står dette vedtaket:

«Med forbehold av bystyrets godkjennelse, aksepterer havnestyret tilbudet fra Lars Folkedal på kr. 45.000.- alt inklusive, for bygging av kai ved Bredalmenningen etter fremlagt tegning, dat. 23. febr. 1963. Havneingeniøren vil påse at arbeidet blir utført i samsvar med tegningene» (kilde: Interkommunalt arkiv Rogaland)

Dette viser i klartekst at det ikke er hold i påstandene at de forskjellige havnene skal behandles annerledes med tanke på finansiering. Denne allmenningen er finansiert av havnekassen og er selvfølgelig eid av kommunen

Ny havne- og farvannslov

At paragraf 32 i havne-og farvannsloven som omhandler «Forvaltning av kapital i kommunalt eide havner» inneholder denne setningen: 

Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.

Vi kan da bruke salg av eiendommer i Karmøy kommune til opprustning til kaiarealer som ikke er i porteføljen, eller kan vi ikke?

Eller som adminstrasjonen selv skriver i forbindelse med overtakelse av de andre kaiarealene «Oppgradering av kaier finansieres ofte via salg av annen eiendom»

Hvorfor vi ikke kan gjøre dette med de andre eiendommene som ble solgt er for meg en gåte.

Hvis du som kommunestyremedlem ikke har en anelse om hva dette innebærer bør vi skaffe oss kunnskap for å ta de rette beslutningene fremover. Da MÅ vi ha en forvaltningsrevisjon. Jeg er ikke redd for å ta feil på noen punkter. Jeg er redd for ikke å ha nok kunnskap til å fatte de rette beslutningene. 

Robin Hult

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.