Leserinnlegg:

Fordeling av ekstraordinært utbytte fra Haugaland Kraft


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her. 

Formannskapet ber om at kommunedirektøren utarbeider en modell for tilbakeføring av ekstraordinært utbytte fra Haugaland Kraft til innbyggerne i Karmøy . Modellen må gjøres sosialt rettferdig. Som et utgangspunkt kan man tenke seg et likt kronebeløp for alle over 18 år.

I budsjett for 2022 forventes det utbytte i Karmøy som eier av Haugaland Kraft.

Anslaget er basert på forventninger til selskapets resultat i 2022. Fra budsjettet ble vedtatt til nå er strømprisen om lag tidoblet. Dette vil ha store konsekvenser for utbyttet fra Haugaland Kraft. Foreløpig er størrelsen på utbyttet ikke kjent – men kommunen kan forberede sak om fordeling av ekstraordinært utbytte slik at den kan skje umiddelbart etter at resultatet er klart.

Budsjettet til en vanlig husholdning fungerer annerledes enn det kommunale budsjettet. For folk med stram personlig økonomi er man avhengig av forutsigbarhet og stabilitet.

Energi er helt grunnleggende behov som burde være ansett som en del av infrastrukturen på linje med vann eller renovasjon – og ikke som en vare. Kommunen gir vann og renovasjon til sine innbyggere til kostpris. I likhet med vann og renovasjon, er Haugaland Kraft eid av kommunene – og finansiert av innbyggerne. Det er derfor helt urimelig at innbyggerne skal oppleve at energi behandles på en helt annen måte enn annen kommunal infrastruktur.

Statlig strømstøtte vil dempe sjokket for husholdningene noe – men selv med denne støtten er det meldt dramatiske økninger i energikostnadene fremover. Det er derfor klokt å finne lokale løsninger som kan bidra til at det ikke skjer en dramatisk fattigdomsutvikling i kommunen mens vi venter på at staten forhåpentligvis innfører priskontroll (fortrinnsvis makspris) for husholdninger og næringsliv.Rødt vil komme tilbake med forslag om ordninger som kan gjøre situasjonen bedre for lokalt næringsliv – spesielt små bedrifter – men vil i denne omgang foreslå en ordning som kan avhjelpe situasjonen noe for husholdningene.

Vi mener at en ordning som kan virke avhjelpende er at kommunen lager en ordning der det ekstraordinære utbyttet fordeles blant kommunens innbyggere. Altså at utbytte som overskrider de millionene som er lagt inn i budsjettet fordeles blant innbyggerne. 

Som et utgangspunkt at det fordeles på alle innbyggere over 18 år. Dette vil virke sosialt utjevnende ved at alle innbyggere mottar samme kronebeløp. De som har lavest inntekt vil dermed motta forholdsmessig mest i støtte. Imidlertid kan det være slik at et helt flatt kronebeløp ikke kan ha helt den fordelingseffekten vi ønsker – eksempelvis vil enslige med barn motta mindre enn par med barn – og ønsker derfor at kommunedirektøren utreder modeller for fordeling av utbyttet som treffer best mulig når det gjelder sosial utjevning. Dette bør gjøres så fort som mulig, slik at utbetaling kan skje umiddelbart etter at kommunen har mottatt utbyttet. 

Rødt ber ordføreren vurdere om dette er et tiltak som kommunen kan iverksette for å avhjelpe effekten skyhøye strømpriser har på husholdningene.