Arkivfoto: Kommunestyret 17.12.18.

«For lave ambisjoner i jordvernstrategien for Karmøy kommune!»

MENINGER: I kommunestyremøtet mandag 1.juli skal kommunen vedta en egen jordvernstrategi for Karmøy kommune. Dette er den første strategien i sitt slag lagd av kommuner i Rogaland. 

Stortinget vedtok i 2015 at det i Norge ikke skal omdisponeres mer enn 4000 dekar dyrka mark per år. Karmøy kommune har i plandokumentet definert«omdisponeres» slik:

«Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon. I tettstedsnære områder skal bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og bygningsloven».

Regionalt skal den årlige omdisponeringen av jordbruksareal i Rogaland ikke være mer enn 10% av det nasjonale jordvernmålet. Dermed blir det årlige målet i Rogaland totalt 400 dekar, av 4000 dekar nasjonalt. For Karmøy betyr dette at omdisponeringen per år ikke skal overstige 25 dekar, 6% av det regionale jordvernsmålet, fordi 6% av all dyrka jord i Rogaland er på Karmøy. 

Vi i Rødt syns det er positivt at denne strategien er lagd og skal brukes ved fremtidige endringer i arealbruk i kommunen. Men både fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune har kommet med merknader til planen. De mener at ambisjonsnivået for verna jord kunne vært høyere med tanke på de arealreservene som ligger i kommuneplanen. En annen merknad er at strategien kunne lagt mer vekt på utbygging innenfor eksisterende byer og tettsteder, ettersom et av de beste jordvernsgrepene er utvikling innenfra og ut. På den måten kan man spare større, sammenhengende arealflater med dyrka jord og unngå oppstykking.

Karmøy bondelag ønsker også et høyere ambisjonsnivå hvor det tilstrebes uendret areal, eller helst økning av jordbruksareal i kommunen. Dette kan gjøres ved nydyrking og omdisponering. Bondelaget ønsker at grensen for årlig omdisponering settes til 20 dekar. 

Rødt støtter Karmøy bondelag, fylkesmannen og fylkesrådmannen i at strategien kan legge opp til et høyere ambisjonsnivå og konkretisere et lavere antall dekar som kan omdisponeres årlig i kommunen. Rødt håper kommunestyret lytter til faginstansene og tør være mer ambisiøse Ellers risikerer vi at dokumentet ikke verner om mer jord, men kun blir en plan for nedbygging av jordbruksområder i kommunen. Forslaget slik det står forbyr ikke kommunen å omdisponere mer enn 25 dekar per år, og gir heller ingen konsekvenser for å bryte med strategien. I strategiens formål står det heller ingenting om hvordan kommunen kan øke jordbruksarealet i kommunen. Dette burde være sentralt i et strategidokument for jordvern. 

Selv om dokumentet blir vedtatt slik det foreligger nå på mandag, vil det i følge rådmannens svar på merknadene være mulig å revidere dokumentet senere. Dette vil Rødt jobbe for om vi får plass i kommunestyret etter valget. Karmøy kommune trenger en strategi for mer vern og økning av jordbruksarealer, ikke bare en plan for nedbygging av jordbruket. 


Kristian Mateo Norheim, John Atle Vestvik og Kjellaug Bjerkli Haarberg, Rødt Haugaland