Leserinnlegg:

Faste hele stillinger og kompetanse


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Arbeiderpartiet har i lang tid jobbet for å få flere hele faste stillinger slik at alle har en lønn å leve av i et arbeidsliv å leve med. Det er fremdeles en god del deltidsstillinger blant ansatte i kommunene og utfordringen er stor blant kvinner i helse- og omsorg. Når vi vet at andelen kvinner som jobber heltid er betydelig lavere enn menn som jobber heltid, da har vi fortsatt har en jobb å gjøre. Her i Nord-Rogaland ligger vi faktisk under landsgjennomsnittet både på andel som jobber heltid og gjennomsnitt stillingsstørrelse. Fagforbundets undersøkelser viser også at mange av de som jobber deltid ønsker seg 100% stilling. Målet må være at alle som vil, skal kunne jobbe i en hel fast stilling. Heltid er også likestilling!

Hvorfor er det viktig med hele stillinger? For det første vil brukere i eldreomsorgen merke at kvaliteten på omsorgstjenestene blir bedre med færre ansatte å forholde seg til i hverdagen. Med mange vikarer blir det mange ansatte å bli kjent med - og hvis du aldri vet hvem som kommer, kan det skape utrygghet. Derfor er faste stillinger like viktige som hele stillinger. 

For de ansatte er det selvsagt et sterkt ønske å kunne forsørge seg selv. Å jobbe i hel fast stilling gir høyere lønn, bedre pensjon og mulighet for boliglån. Man vil få en mer forutsigbar hverdag og slippe den evinnelige jakten på vakter. 

Regjeringen har fått vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. De nye reglene, som trådte i kraft 1. januar, er:

  • en ny, normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.
 

  • styrking av deltidsansattes fortrinnsrett ved å lovfeste at fortrinnsretten til utvidet stilling også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten, og å gi deltidsansatte fortrinnsrett til "ekstravakter og lignende". 
 

 Det har vært en fin utvikling i kommunene med en økning i andelen hele stillinger. Dersom denne trenden skal fortsette, må det stimuleres til flere konkrete forsøk som virksomhetene selv ønsker, og som partene har tro på. For å skape mer heltid, må hovedregelen være at kommunene lyser ut hele stillinger. Det er kommunene blitt mye bedre på de siste årene. 
 

Mange ansatte oppgir at arbeidsbelastningen på jobb er for tung, og derfor må mange jobbe i redusert stilling. Slik kan vi ikke ha det! Det skal selvsagt gå an å jobbe 100% uten å bli utslitt! Dette er en av grunnene til at vi parallelt må øke bemanningen, kompetansen og ha tilstrekkelig fokus på HMS. Vi trenger flere hender og flere hoder nå og i fremtiden slik at brukerne får ansatte som har tid til dem og til oppgavene som skal gjøres. Da vil arbeidshverdagen også blir bedre for de ansatte. 

Arbeiderpartiet vil intensivere arbeidet med å styrke kompetansen i kommunene. Det trengs flere både med fagutdanning og høyere utdanning. Flere 100% stillinger vil naturlig øke kompetansenivået da ansatte får mer tid å fordype seg i fagområde og utvikle egen kompetanse. Dermed vil man få bedre kvalitet på tjenestene, noe som igjen vil redusere risikoen for feil. Ansatte i hele stillinger blir bedre kjent med brukerne og deres behov. 

Virksomheter som satser på hele stillinger har lettere for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og holde på den. Den vil utvikle gode fagmiljøer, bedre kvalitet på tjenestetilbudet, økt effektivitet og et bedre arbeidsmiljø. Mulighetene for ledelse styrkes også. Heltid er langt på vei synonymt med å ha høy fagkompetanse. 

En stemme til Arbeiderpartiet er alltid en stemme for flere hele faste stillinger! Vi skal fortsette å ha et sterkt fokus på heltidskultur for å sikre en forsvarlig bemanning og kompetanse som ivaretar innbyggernes behov i dag og i fremtiden. 

 

Ståle Berge, andrekandidat Tysvær Arbeiderparti

Heidi Synnøve Nymann, andrekandidat Haugesund Arbeiderparti

Stine K. Bjelland, andrekandidat Karmøy Arbeiderparti