Eli Margrete Stølsvik, Aase Simonsen og Veronika Brekke Jakobsen Foto: Privat
Leserinnlegg:

Et opprop for et inkluderende og likestilt samfunn

Likestilling er ikke begrenset til et tema for unge jenter og voksne kvinner - det handler om hele samfunnsutviklingen. Når vi har mangel på likestilling innen politikk, samfunnsliv, næringsliv og utdanning, går lokalsamfunnet glipp av verdifulle ressurser og perspektiver.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her

Nasjonal statistikk viser at Karmøy kommune ligger langt unna nasjonale snittverdier for viktige likestillingsparametere. Se bare til kommunestyret, der 75,6 prosent er menn! Tror du at en slik sammensetning av kjønnene betyr noe? Det gjør selvfølgelig det, noe som også bekreftes av forskning. 

Statsviter Lena Wangnerud og hennes kollega Anders Sundsvall analyserte i 2012 en mengde data fra Sveriges 290 kommuner, der de kontrollerte effekten av kvinneandel i kommunestyrene. Den viser at representasjon i kommunestyrene har en dokumentert effekt på graden av likestilling i kommunen. Flere kvinnelige lokalpolitikere gir mindre lønnsforskjeller, mer likt fordelt foreldrepermisjon og flere heltidsarbeidende kvinner i offentlig sektor. 

I Karmøy har dette utfordringsbildet over tid vært svært tydelig, og det har både økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Det er helt åpenbart at verdiskapingen vil øke dersom flere kvinner jobber fulltid, og det er åpenbart at demokratiet styrkes dersom sammensetningen i kommunestyret gjenspeiler befolkningssammensetningen. 

Veronika Brekke Jakobsen, Eli Magrete Stølsvik og Aase Simonsen. Foto: Privat

I juni måned i år ble kommunen sin samfunnsdel behandlet i kommunestyret. En samfunnsdel som skal ta innover seg de muligheter og utfordringer kommunen står ovenfor, sett i lys av befolkningsutvikling og verden omkring oss. Verdt å merke seg at debatten for det meste dreide seg om å få bygge boliger. Lite diskusjon om annet. 

Hvem som ender opp i kommunestyret er langt på vei et resultat av demokratiske valg, men det er ikke bare lokalvalgene som avgjør utfallet. Alle innbyggere er prisgitt de nominasjonslistene de får fra de ulike partiene, og her er det viktig å fokusere på det som skjer før vi skal gå til valg neste år. 

Til lokalvalget i i Karmøy i 2019 var det kun menn som var ordførerkandidater, vi havnet på jumboplass i Norge! Her må alle lokalpartier jobbe mye mer målrettet med rekruttering, og de må være bevisste ansvaret med å få flere kvinner valgt inn i kommunestyret! Vi får ikke et kommunestyre som gjenspeiler samfunnet hvis ikke partiene tar denne utfordringen på alvor. 

Men dette er også en oppfordring til kvinner både i Karmøy og omegn om å si ja til å engasjere seg. Om å melde seg inn i et politisk parti, være med å bestemme. Om å si ja når du blir spurt av et parti om du vil være med. Det er for mange som sier nei, ofte på grunn av jobb og barn – men også på grunn av forventningene om alt vi må eller bør kunne noe om. Og at det enten er 100% eller ingenting om vi skal være med. Husk at dersom vi er mange nok, kan vi sammen danne flertall for å endre på både møtetider og betingelser for politisk deltagelse. 

Vi i Gina Krog Kvinnesaksforening lover å være vaktbikkjer for alle lister til kommunevalget i 2023 som legges ut i regionen vår. Vi skal sjekke kjønnsrepresentasjonen, men vi skal også følge opp hvem som velges inn. Og her må du som velger også skjerpe deg, for det er nemlig slik at både kvinner og menn helst stemmer på menn. Vi har en jobb å gjøre, alle sammen. 

Aase Simonsen, Eli Margrete Stølsvik og Veronika Brekke Jakobsen 

Gina Krog Kvinnesaksforening