«Er Arbeiderpartiet på kollisjonskurs med grunnleggende menneskerettigheter?»


KRONIKK: Det er trist å se at Arbeiderpartiet så tydelig ikke ønsker friskoler i Karmøy. Anerkjenner ikke Arbeiderpartiet at elevene barn og unge er forskjellige? Og anerkjenner de ikke elever og foreldrene som benytter seg av retten til selv å velge skole?

Les Arbeiderpartiets svar her.

I mandagens kommunestyre i Karmøy var saken om reguleringsplan for Danielsen Ungdomsskole i Veavågen  oppe til behandling. Innstilingen fra rådmannen var positiv og reguleringsplanen bærer preg av en god prosess hvor «Kommunen som vil du skal lykkes» har jobbet godt sammen med tiltakshaver. Fra KrF og min side ser planen ut som den vil gi elevene en betydelig bedre læringsarena, hvor de vil få et tilbud som gir god samhandling med Storhall Karmøy om lokaler til kroppsøving og ikke minst samarbeid som vil skape et godt og spennende ute- og rekreasjonsområde til glede for hele bygda. Ap bruker en reguleringsplan til en kamp mot friskoler – det er ikke greit!

Vi i KrF tar på alvor at barna og ungdommene våre er forskjellige. Foreldre er forskjellige. KrF er derfor forkjemper for friskolene som bidrar til et rikt mangfold og reelle valgmuligheter. Dessverre tyder det meste på at Arbeiderpartiet valgte å stemme mot en reguleringsplan fordi partiet prinsipielt er motstandere av friskoler. Dette kom tydelig frem i selve debatten i kommunestyret. Våre antakelser forsterket seg ikke minst ved at Arbeiderpartiet i samme møte stemte for en annen reguleringsplan om å utvide en privat barnehage med 60 nye plasser, dette til tross for at det er overkapasitet på barnehageplasser både i private og kommunale barnehager i kommunen. 

I tidligere debatter om friskoler har Arbeiderpartiet sine innspill vært preget av det som jeg oppfatter som manglende kunnskap om friskoler. Jeg opplever at noen av representantene ser på kristne friskoler med blant annet en frykt for trosutøvelse, en frykt for segregering og en frykt for klasseskille. La oss minne Arbeiderpartiet om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor Domstolen har vært tydelig i sitt vern av både trosfriheten og barn og foreldres valgfrihet, noe som bør være en tankevekker for Arbeiderpartiet og alle andre som ønsker et Norge uten friskoler. Arbeiderpartiet sitt angrep på friskolene bærer også preg av manglende forståelse av grunnleggende menneskerettigheter. FNs barnekonvensjon er tydelig på at barn har rett til å velge utdanning, og i konvensjonens artikkel 29 slås det også fast at organisasjoner skal ha «frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner. De samme rettighetene gjentas også i protokollen til den europeiske menneskerettskonvensjonen, hvor man i artikkel 2 kan lese at statens utdanningssystem skal respektere foreldres rett til å sikre «utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofisk overbevisning». Å kunne velge å gå på en friskole er med andre ord en grunnleggende rettighet, godt forankret i det liberale demokratiske samfunnet vårt. 

Det holder ikke å komme med argumenter om at elever ikke får innpass i friskolene i Karmøy på grunn av familiens evne til å betale skolepenger. Vår erfaring er at skolene alltid finner en løsning sammen med foreldrene. Hadde Arbeiderpartiet og andre partier på Stortinget fulgt KrF sine stadige forsøk på å øke kapitaltilskuddet til friskolene hadde det heller ikke vært aktuelt med skolepenger for elevene. Jeg har aldri opplevd at spørsmål som utfordrer tro og eksistensielle spørsmål har vært uønsket i friskolene, tvert imot. Alle kan være helt trygge på at mangfoldet i friskolene er akkurat like stort som i den offentlige skolen. Skolene har ingen rett til å «sortere» søkere.  

Jeg anbefaler Arbeiderpartiet å besøke en av kommunens friskoler. Kanskje et slik besøk kan få Arbeiderpartiet til å anerkjenne friskolene sitt viktig arbeid og at fordommer vil bli brutt ned? Friskolene skal bestå som et viktig supplement til den offentlige skolen, også Karmøy.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.