Dag Inge Aarhus.

«En trussel for kommunens utvikling»

Skrevet av Dag Inge Aarhus, Kåre Hatløy
04.09.2019 20:16

MENINGER: «Byggebransjen lei av tungvind saksbehandling i kommunen – arrangerer oppvaskmøte». Dette var oppslag i Karmøynytt i slutten av oktober 2018. På det omtalte møte, hvor jeg også var tilstede, kom det frem mye frustrasjon og ønsker om en endring. Også vi politikere ble utfordret til å ta ansvar.


Og når det gjelder å ta ansvar så er det helt klart politikernes ansvar å sørge for at kommunen oppleves som forutsigbar i forhold til rammer og saksbehandling. For signalene fra byggebransjen, som er en viktig del av kommunens utvikling, er også ett ønske om planer og vedtatte rammer – men like viktig er da forutsigbarhet.


Tilbakemeldingene som jeg har fått i løpet av valgkampen tyder på at det har skjedd en forbedring etter frustrasjonen for ett år siden, og det er bra, men samtidig er mange tydelige på at dialogen med kommunen i enkeltsaker fortsatt kan oppleves vanskelig, vedtak oppleves urimelige i forhold til signaler gitt tidlig i prosessen, innspill med manglende hjemling i gjeldende lovverk. Dette skaper unødig støy og misnøye.


En viktig faktor i denne sektorens arbeid er plan- og bygningsloven. Vi i Karmøy Høyre ønsker i sterkere grad at kommunen også bruker denne loven som en JA-lov. Dette er ikke noe vi har funnet på, men noe som kom tydelig frem i arbeidet med ny lov i 2013. I innstilling 270L (2013-2014) skriver departementet i sin innledning: 


«Det går frem av proposisjonen at intensjonen med endringsforslagene er å effektivisere byggesaksprosessene. Målet er rask og effektiv saksbehandling og god forutsigbarhet for alle involverte. Et mål med forslagene er å fremheve byggesaksdelen av plan- og bygningsloven som en «ja-lov», det vil si at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Dette er en prinsipiell grunntanke for denne delen av loven, men som ofte settes til side i den praktiske saksbehandlingen hvor tiltakshavere opplever uforutsigbare og skiftende krav til både ansvar og dokumentasjon, ikke bare mellom kommuner, men også mellom saksbehandlere i samme kommune. Departementet ønsker gjennom forslagene å redusere rommet for tilfeldig lokalt skjønn i byggesaksprosessen, blant annet gjennom å tydeliggjøre ansvaret til den enkelte.»


Vi har sett i inneværende periode at posisjonen, hvor Arbeiderpartiet har ledervervet i hovedutvalget for denne type saker, ofte har fulgt administrasjonens innstilling. Det i seg selv er ikke feil, men når tilbakemeldingene fra næringen er at en i for stor grad tolker lovverket for strengt, må vi kunne stille spørsmål ved om vi som politikere har tatt det ansvar som ligger i det å ha det overordnede ansvaret i kommunen – også i denne sektoren. Derfor går vi til valg på «Klar styrking av folkevalgt styring». 


Vi trenger de dyktige ansatte, vi trenger en aktiv næring og vi trenger politikere som tar styringsansvar – da kan vi også sikre at vi blir «kommunen som vil at du skal lykkes».

 

Dag Inge Aarhus, listekandidat Karmøy Høyre og tidligere leder av hovedutvalg teknisk
Kåre Hatløy, listekandidat Karmøy Høyre og sittende medlem i hovedutvalg teknisk