Hein Berdinesen, Åkrehamn

– En samfunnsdel i tråd med nasjonale og regionale føringer

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Den mye omtalte samfunnsdelen i ny kommuneplan for Karmøy bygger på en scenarioutredning fra Asplan Viak, samt tre mulighetsstudier av byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn, gjort av VILL arkitektbyrå. 

Samtlige av disse utredningene er klare på at hovedstrategien for Karmøy bør være å stagge den arealkrevende desentraliserte samfunnsutviklingen. Det listes opp mange gode grunner, men hovedgrunnen er at kommunen legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart avgrensede byområder for å hindre nedbygging av viktige natur- og jordbruksområder. 

Samtidig gir en slik fortettingsstrategi en mer effektiv utnyttelse av kommunale tilbud og bedrer vilkårene for teknisk infrastruktur. Og det å styrke og bygge byene over tid, vil gi en positiv utvikling for næringslivet. 

Det er merkverdig at den nye samfunnsdelen ikke gjør det klart at disse målene er nøyaktig de samme som foreligger i Regionalplan for Haugalandet. 

Der står det at det skal prioriteres flere boliger i sentrum, at det skal fortettes og transformeres på allerede bebygde areal, at det skal bygges boliger i sentrumsnære områder med høy andel gange og sykling, og at det skal gjøres en langsiktig rekkefølge-utvikling innenfra og utover i hvert tettsted.

Regionalplan for Haugalandet har det den kaller en «by og tettsted»-strategi, der målene er (s. 6): 

  • Gi rom for vekst og utbygging av boliger, næringsvirksomhet og offentlige funksjoner. 
  • Dekke daglige behov, skape møteplasser og styrke lokal identitet. 
    Gi korte avstander til handel, service, arbeidsplasser og andre funksjoner.
  • Tilrettelegge for å gå og sykle, eller ta bussen der det er mulig.
  • «By og tettsted» innebærer samtidig at kommunene ikke viderefører en ekstensiv og bilbasert arealutvikling, der hovedvegene blir strukturerende for utbyggingen. 
Det står også at kommunene på Haugalandet skal ha følgende overordnede mål (s. 5): 

  • Effektiv, enkel, forutsigbar og miljøvennlig transport. 
  • Transport er effektivt, enkelt, forutsigbart og miljøvennlig, og klimautslippene er redusert i tråd med vedtatte mål. 
  • Gåing, sykling og kollektivtransport utgjør hovedtyngden av korte reiser innenfor tettstedene. Korte avstander til daglige funksjoner og til friområder gir grunnlag for aktiv livsform. 
  • Friområder, landbruksområder og verdifulle natur- og kulturområder tas vare på for langsiktig bruk og vern. Matjord vernes for fremtidig matproduksjon. 
Målene i den nye samfunnsdelen er altså i hovedsak de samme som er fastlagt i Regionalplan for Haugalandet. 

[annonse]
Dette bør tydeliggjøres overfor politikere og befolkning i Karmøy kommune, slik at det blir klart at den nye samfunnsdelen følger nasjonale og regionale føringer for arealbruk i kommunen. 

 

Hein Berdinesen, Åkrehamn 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.