Leserinnlegg:

–⁠ Ekstreme bompengebelastninger med omkjøringsveien


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Nå er alle nye krevde utredninger knyttet til omkjøringsveien gjort, inkludert en bompengeutredning gjort av samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune (veieier). 

Sitatet nedenfor er fra utredningen, og taler for seg selv: 

«Dersom bompengetaksten økes til 30-40 kr, vil bompengebelastningen på Karmøy øke betydelig i forhold til i dag, og opp mot +300 % ved alternativ 2 [omkjøringsveien]. Det er ikke mange regionale bompengepakker som har en grunntakst på dette nivået, og samtidig en så høy andel av den lokale trafikken som må betale. En grunntakst på ca. 40 kr vil nærme seg nivået for den tidligere rushtidsavgiften i Bymiljøpakken på Nord-Jæren som var på 44 kr (2020-kr), men på Karmøy vil dette nivået gjelde hele døgnet, og passeringer i Bypakke Haugesund- og fastlands-Karmøy vil komme i tillegg. På Midt-Karmøy vil de fleste bilturene måtte betale, mens det på Nord-Jæren stort sett er mulig å nå nærmeste lokalsenter uten bompassering. Kollektivtilbudet er også betydelig mindre utbygd på Karmøy enn på Nord-Jæren, slik at reise-alternativene er færre. Med de foreslåtte bomstasjonene, vil særlig innbyggere rett sør og nord for Åkra få svært høy lokalbelastning – uavhengig om de benytter omkjøringsvegen eller ikke. Også for Håvik-området ved Karmøy-tunnelen blir belastningen svært høy.»

Samtidig sier kommunedirektøren i Karmøy i nye sakspapirer at: 

«Videre arbeid med omkjøringsveg Åkra Sør – Veakrossen vil innebære ytterligere bruk av samfunnets ressurser og tid, med et usikkert utfall. Utbygging av omkjøringsvegen vil ha større negative virkninger av naturmangfold, landskap, friluftsliv og landbruk. Dette er ikke i tråd med bærekraftsmålene som kommunen har sluttet seg til. Utbedring av dagens trase vil gi lavere bompengebelastning for innbyggere og næringsliv, samtidig som mulighetsstudien viser at dette er et reelt alternativ med god trafikkavvikling. Med bakgrunn i en samlet vurdering av fremlagt utredningsarbeid, Statsforvalteren i Rogaland sitt svar på arbeidet, nyere nasjonale, regionale og lokale føringer for transportutviklingen, og økonomiske konsekvenser for kommunens innbyggere og næringsliv, vedtar Karmøy kommunestyre å arbeide videre med utbedring av dagens trase på strekningen Åkra – Helganeskrysset. Pågående planarbeidet for Fv547 omkjøringsveg Åkra Sør – Veakrossen avsluttes, og søndre del av planen oppheves.» 

Det må sies: Den i kommunestyret som nå fortsatt vil gå for omkjøringsveien, kan umulig ha satt seg inn i saken.