Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Det er tydeligvis skam å snu, eller hva AP, KrF og Høyre?»

Skrevet av Øystein Merkesvik
12.11.2018 08:52 - OPPDATERT 12.11.2018 09:52

MENINGER: Karmøy Venstre og FrP har våget å se på bruken av bompengene på ny, hvem andre våger?
Etter at omkjøringsveien hadde blitt stoppet av fylkesmann (2 ganger) og departement (1 gang), sendte administrasjon og politikere i Karmøy kommune i 2016 brev til departementet. Der bad de om at departement måtte omgjøre deres avslag på den bompengefinansierte omkjøringsveien. I brevet konkluderte Karmøy blant annet med at det er viktig for omdømmet til politikerne og administrasjonen at veien blir bygget. Da er det lov å stille seg spørsmålet; Har vi ikke bedre argumenter for å bygge denne veien? Og er denne veien den beste bruken av bompengene?

Og jeg tenker videre at når Haugalandspakken samme år også ba departementet om å godkjenne en dobling av bompengesatsen, så er det kanskje ikke så rart at de enda ikke har godkjent dette. En dobling av bompengesatsen er for så vidt ikke nok heller. Ganske enkelt fordi det er omtrent halvannet år siden Haugalandspakken trengte å doble bompengesatsen for å finansiere pågående og planlagte prosjekter i bompakken, og bompengesatsen enda ikke er blitt doblet.

Nå er det ikke lengre noen særlig tvil om at Karmøy ble lurt til å bli med i Haugalandspakken. Både lovnadene om at alle bompengene fra Karmøy skulle brukes Karmøy, og at Karmøy skulle få en motorvei fra Skudenes til Haugesund, var hverken lovlige eller realistiske.

Ett år etter at kommunestyret hadde godkjent å bli med i Haugalandspakken slo Stortinget i 2008 fast at Bompengeinnkrevingen må gjøres etter gjeldende lover og regler for bompengeinnkreving, og pakken heter da heller ikke Karmøypakken, men Haugalandspakken.

På samme måte var det ikke mulig å vise at motorveialternativet faktisk var det beste alternativet for å ruste opp veinettet på Karmøy for fremtiden. Simuleringer fra fylkesmannens fagavdeling viste at det bare var i gjennomsnitt 3500 biler som skulle forbi Åkra. Når samme vei, med bedre kryss, klarer å ta 20.000 biler ved Bø og Karmsundbrua, er det kanskje lurt å lytte til fylkesmannen siden de gjentatte ganger i sine avslag, anbefaler å bygge ut Engveien og Klæhaugveien på Åkra i stedet. Dette var et av de totalt fem foreslåtte løsningene på Åkra i Kommunedelplanen av 2010. Men i påvente av omkjøringsveien, som Karmøy har fått avslag på helt fra de gikk inn i Haugalandspakken i 2007, er all veibygging av betydning mer eller mindre lagt på is på Åkra. Og en risikerer altså å ikke få bygget ut noen av delene.

Det som er en litt irriterende følge av dette, er at også alle andre gode veiprosjekter og veiutbedringer i Karmøy kommune lider av feilene som ble gjort da Karmøy gikk inn i Haugalandspakken. Derfor er det godt at noen av partiene nå til slutt begynner å få øynene opp for dette, enten ved kost/nytte vurdering, jordvern og miljøhensyn, eller ved å se på hvor det faktisk er størst køproblemer, slik nå sist Venstre og FrP, og tidligere SV og MDG, har gjort.

Ved innkreving av bompenger har vi en mulighet til å ta tak i og selv utbedre de veiene som faktisk er mest ulykkesutsatte, mangler skikkelige fortauer og underganger for personer, eller strekninger som er skikkelige flaskehalser i trafikken og som kan løse framtidens utfordringer. Ikke la oss gå vekk fra fakta og behov, slik mange av oss berørte mener det er gjort i forslag til skolebudsjett for neste år.

For ordens skyld er tap av omdømme begrunnet i følgende setning i brev datert 12. februar 2016 fra Karmøy kommune, der de ber om at departementet omgjør avslaget på omkjøringsveien. «Det er viktig for omdømmet til politikere og øvrige offentlig forvaltning at prosjekter blir godkjent og seinere realisert i samsvar med de forutsetninger lå til grunn for vedtaket.» Brevet angående omkjøringsveien er signert en representant for politikerne og en for administrasjon i Karmøy kommune. At brevet ikke viser til tall for hvorfor akkurat denne veien må få bygges er ikke så veldig rart. Alternativet med utbygging av Engveien og Klæhaugveien kan gjøres til en mye rimeligere pris i forhold til kommunens veivalg, og også gi mye mer køreduksjon for pengene. I tillegg er det flere andre veistrekninger i kommunen som er like ulykkesutsatte og som ikke blir utbedret i overskuelig framtid når man prioriterer omkjøringsveien.

Politikk er å prioritere. Dersom man sier ja til noe, sier man også nei eller vent til noe annet. (Såfremt man ikke øker bomtakstene da..)

Illustrasjon

Les alt om:

Meninger Karmoynytt