Lillian Levik Løndalen.

«Det bør være trygt og forutsigbart å be om behandling for rus i Karmøy»

Skrevet av Lillian Levik Løndalen
24.08.2019 09:14

MENINGER: Karmøylista vil at de som sliter med rus skal få behandling når de ønsker dette og er motivert! 

Karmøylista har fått tilbakemeldinger fra tidligere rusavhengige og deres pårørende, at det i en årrekke ikke har vært et behandlingsapparat klart når en rusavhengig er motivert for å ta tak i sin sykdom. Pårørende har forsøkt å få behandling til sine ungdommer, men har måttet se på at de har forsvunnet lengre og lengre inn i rusen pga lang ventetid for utredning og behandling. Det er ofte slik med rusavhengige, uansett alder, at de ikke er motiverte etter mange måneder med venting. Flere har opplevd å bli løslatt fra fengsel uten noen oppfølging, det samme gjelder ved utskrivelser etter akutte innleggelser. Er en pasient motivert for behandling bør de får et tilbud umiddelbart etter slike opphold fra rusen. 

Når et behandlingsopphold er ferdig og rusfrihet oppnådd, trengs det videre oppfølging. Det er alt for mange som bare opplever behandlingen som pause i forhold til rusen siden de lett faller tilbake i gamle mønstre. Det gjennomgående er at kommunen tilbyr bolig, men lite oppfølging i etterkant av rusbehandling. Noe som er lite sosioøkonomisk, siden dette medfører bl.a ensomhet, meningsløshet, brutte familierelasjoner, motløshet, dårlig mestringsfølelse, gjentatte innleggelser og kriminalitet.

For å lykkes må det være tiltak som oppfølging i bolig, skole/arbeidstilbud, økonomisk rådgivning, frivillig besøkstjeneste, osv.

For å lykkes trenger pasienten å kutte kontakten med tidligere nettverk, reparere familieforhold, samt skaffe seg et nytt rusfritt nettverk. Dette er det krevende og vanskelig i praksis uten hjelp fra en koordinator som har vært med hele veien, altså det som kalles et pakketilbud med ettervern. 

Pakketilbud 

Karmøylista vil arbeide for at pakketilbud og ettervern med koordinatorer gjøres lett tilgjengelig i Karmøy kommune.

Fra 01.01.2019 kan fastlege henvise rus/psykiatri til et pakketilbud med utredning, diagnostisering, avrusning, behandling, ettervern og oppfølging når en rusavhengig ber om dette. Hensikten med et pakketilbud er et planlagt og forutsigbart behandlingsforløp koordinert av en egen koordinator med frister i forhold til ventetid. For pasienter som har vært akutt innlagt, kan pakketilbudet planlegges i løpet av innleggelsen og starte opp når oppholdet avsluttes. Det samme gjelder ved fengselsopphold. Dette er gode nyheter og kan medføre at rus/psykiatri pasienter får adskillig større muligheter til å oppnå en varig rusfri hverdag i fremtiden. 
Pasientene har rett på behandling etter pasientrettighetsloven og rett til koordinator etter lov om individuell plan. De har rett på koordinator selv om de takker nei til individuell plan. Pasienten har rett til å medvirke i planleggingen og nettverk/pårørende kan være med i planen som støttepersoner. Pasientene har rett til fritt behandlingsvalg hos behandlingssentre som har avtale med Helfo. 

Stiftelsen Karmsund ABR - Avaldsnes Ressurssenter

Stiftelsen Karmsund ABR, lokalisert på Avaldsnes, har en tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De har avtale med Helfo og dermed kommer under de avtalen fritt behandlingsvalg. Med sin lokasjon har de stor mulighet til å følge opp pasientgrupper  fra Karmøy kommune under hele forløpet. De tilbyr blant annet arbeidstrening, dagsenter og videregående skole. Karmøylista er positive til at et så godt tilbud finnes i vår kommune og vi er særskilt fornøyd med at de har så gode resultater å vise til. Ansatte i stiftelsen har fagkompetansen og de har erfaringskonsulenter. De lytter til de som sliter med rusmestring, gir dem omsorg, nytt håp og nye muligheter til utdanning og varig arbeid. Her blir varige relasjoner etablert. Dette nytter og vi i Karmøylista ønsker at flere som sliter med rus i vår kommune skal lykkes! I Karmøy kommune har vi flere gode kommunale tjenester for samme pasientgruppe, men her trengs flere aktører for å sikre at  den rusavhengige kan få plass der det er ledig uten at dette skal være en økonomisk diskusjon.

Det kan være en kombinasjon av private og offentlige tjenester eller et opphold langt fra Karmøy eller lokale gode tilbud. Det viktigste er at de får en koordinert oppfølging der de selv medvirker og opplever seg sett og hørt. Det bør være trygt og forutsigbart å be om behandling for rus i Karmøy kommune.