Helge Thorheim.

«Demokratiet vårt forvitrer»

Skrevet av Helge Thorheim
09.06.2020 09:22 - OPPDATERT 09.06.2020 10:10

LESERINNLEGG: Hver gang vi har større feiringer i vårt land, inneholder festtalene som regel ordene Fred, Frihet og Demokrati. 

Når det gjelder Fred og Frihet må en vel si at vi har oppnådd det i vårt land. Det er tross alt 75 år siden vi hadde krigshandlinger på vårt eget territorium, mens Frihet er et relativt begrep, men en må vel si vi også har stor grad av frihet her i landet.

Men hva med demokratiet, som våre myndigheter stadig fremhever både i fine taler her hjemme, men også vel så mye ute i den vide verden og fremhever ofte vår form for demokrati som det en må streve etter? 

Den 31. mars 2016 behandlet Stortinget forslag om å Grunnlovfeste kommunenes selvbestemmelse over de sakene som angår det lokale nivå. Jeg var selv med på denne behandlingen den gangen og ga mitt bidrag til dette, og det var fantastisk å se at det ble et tilnærmet enstemmig Storting som besluttet følgende tillegg til § 49:

Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte  organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved  lov.

Det var ingen tvil gjennom debattene i komiteen og i stortingsgruppene samt i voteringen i Stortinget at det var Stortingets vilje at lokale anliggender skal avgjøres av lokale folkevalgte organer.

Så, hvordan forholder myndighetene seg til Grunnlovens bestemmelser om det lokale selvstyret?  I flere og flere saker gir de dessverre blaffen.

I den senere tid er den beste lokale saken å illustrere dette med gjennom utbyggingen av Tysvær Vind. 

I Haugesunds Avis av 17.april fremgår det at Olje- og energidepartementet (OED) v/olje- og energiminister Tina Bru opprettholder avslag på vindkraftklager og overkjører dermed et enstemmig Tysvær kommunestyre. I tillegg en enstemmig uttalelse fra Rogaland Fylkeskommune  samt Fylkesmannen i Rogaland.  I tillegg har OED vedtatt statlig plan som betyr at statsråd Tina Bru skal behandle kommunedelplan/reguleringsplan og ikke Tysvær kommunestyre.

Etter min mening er utbygging av Tysvær Vind ikke en nasjonal sak, ettersom vi har mer enn nok kraft, og at vi dessuten burde en satse på opprusting av gamle vannkraftverk som vil gi vel så mye fornybar kraft som vindkraftprosjektene, og dette uten at en overkjører lokale samfunn samt utøver «grov vold» på vår fantastiske fjellheim. Men slik det nå har blitt, så er det tydeligvis viktigere å forholde seg positivt til den spekulative  storfinansen internasjonalt enn å forholde seg både til folket en er innvalgt fra samt intensjonene i Grunnloven.  Det samme ser vi i dag i det aktuelle tilfellet med overkjøring av et helt samfunn på Haramsøya i Møre og Romsdal. Heller ikke her er finansfolkene fornøyde med den konsesjon de har fått for mange år siden, men øyner nå betydelig mer subsidieinnhenting med å ha dobbelt så store master og større generatorer.  Det trumfer dessverre lokale myndigheter og demokratiet. 

Det er mange avgjørelser der Grunnlovens bestemmelser om lokaldemokratiet er satt til side.  Ett slikt lokalt eksempel er spørsmål om grensejustering mellom Karmøy og Haugesund. Her bryr tydeligvis ikke statsråd Astrup seg om at dette er et lokalt vedtak som allerede er fattet, etter en prinsipiell runde innom hans departement fra Fylkesmannen, men han  skal likevel nå gå en runde med nye spørreundersøkelser. Rett og slett en form for arroganse opp mot lokaldemokratiet.

Et annet og mye større spørsmål er saken om ACER og nå sist Jernbanepakken, der en i begge tilfeller skal avgi betydelig vedtaksmyndighet til EU-organer. Her brukte regjeringen simpelt flertall for å få dette gjennom i Stortinget, dette på tross av store protester fra ledende jurister i hovedstaden. Uten simpelt flertall ville neppe regjeringen fått flertall for dette. Dette var også et særdeles kontroversielt tema/vedtak. Det tar for langt å gå videre inn på her, men jeg finner det alvorlig når en bryter med intensjonen i Grunnloven, som etter min mening er ganske klar på dette punktet i §115.

Når det gjelder Fred, Frihet og Demokrati, samt vår fantastiske naturrikdom, er dette noe som henger høyt hos den menige mann og kvinne i vårt land og det knytter seg stor grad av identitet og følelser til disse spørsmålene. Som et eksempel på dette vil jeg vise til et innlegg fra Jens Dominikus Nagel Bjordal fra Vikebygd, som den 29.april i år hadde et godt innlegg i Haugesunds Avis under overskriften «Vindturbiner ødelegger», og jeg tillater meg å referere starten på hans innlegg:

 «Det er med tårer i augo eg skriv dette. Eg trur mange gret med meg og fleire kjem  til å gråte når dei for seint oppdagar kva som er i vente. Vindturbinar vil dukke opp  som paddehattar over heile Haugalandet om ikkje særleg lenge. Eg kjenner det  langt  inn i hjarterota».

Dette viser hvor store følelser som er i sving mot den tilsynelatende ukontrollerte utbyggingen som nå foregår på mange steder samtidig i Norge. Og, ja, jeg er nok også en av de, tilliks med Bjordal, som feller en tåre når jeg ser på den storstilte voldtekten som utøves av rene spekulanter i fjellheimen vår hele veien fra Arendal til den russiske grense, og dette med full aksept fra NVE og Olje-og energiministeren og med tvilsom forvaltning av demokratiet gjennom bruk av Energiloven. Det er vel på tide å få forvaltning av alle arealer som skal utbygges etter Plan- og Bygningsloven, som ellers gjøres for de aller fleste utbyggingstiltak på land, som også er godt kjent av kommunene i Norge.

Det absurde i denne situasjonen, er å tenke på at etter Norge startet utbygging av vannkraft for over 100 år siden, så har vi skaffet oss den reneste og mest miljøvennlige kraften til våre forbrukere (husholdninger og ulike kraftkrevende industrianlegg). Og dette har vi bygget opp på en slik måte at vi i vårt land har nok kraft. Vår vannkraft har etter hvert blitt relativt rimelig for våre forbrukere, og introduksjonen av vindmøller har ingen mulighet til å konkurrere med våre vannkraftanlegg. For i det hele tatt å kunne lever strøm fra vindmøller, trengs det store subsidier i form av tilskudd og fravær av skatt m.m. i lang, lang tid. Og hvor kommer så subsidiene fra?  Jo, fra deg og meg gjennom fornybaravgift på strømregningen.

 

Helge Thorheim

Kopervik