Arkivbilde.

«Bygg ut skolen der den er og bevar Bambiskogen»

Planforslaget til nytt skoleområde er sendt ut på høring. Er det en plan for boligbygging og veistubber?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Den planlagte skoletomta kaller barna for Bambiskogen. Der er det fugler, myr, bekk, tjern, insekter, ulike treslag og mange ulike vekster. Fuglene, rådyrene og andre dyr har et flott matfat. Området har ikke vært dyrket og undersøkt for naturmangfold og fornminner.

Da barna ble spurt om hva som var viktig for dem angående ny skole, sa de det var viktig å bevare Bambiskogen. Bambiskogen brukes flittig  av barnehager, skolen, barn og voksne, sommer som vinter. Grønne verdier er viktig for unge.

«Bambiskogen vil vi bevare så langt som mulig», sier kommunen. Planforslaget viser ikke det.

Planforslaget vil fjerne myr, tjern, sprenge bort deler av fjellet, fylle ut dalsøkk, fjerne deler av steingarden, bekken mellom Munkejord og Østhus, fjerne veger, lage veger som ikke fører noe sted, ikke planlegge adkomst for elever som bor i sør og vest. Munkejordvegen skal gjøres ubrukelig til kjøring.

Forslaget vil lage ny bekk, nytt tjern, ny steingard, delvis nytt fjell og fylle opp deler av dalsøkket med mer. Verken dyr eller fugler vil leve her.  Kommunen tenker å asfaltere stier og  sette ut plastleker. 400 elever vil tråkke området flatt. Bambi, andre dyr og fugler mister næringsgrunnlaget. Gjerder skal settes opp så barna ikke faller utfor bratte skrenter, men barn klatrer. Høyspentledningen skal være der, enda barn kan få leukemi, ifølge - NVE. Mye blir kunstig.

Arkeologisk museum sier at hvis det er et sted på Karmøy hvor det har vært steinalderbosetting,  er det der det er planlagt skoletomt. Her er det heller, huler og lune sørvestlige områder. Fjellet er over 20 meter høyt, og over der hvor havet gikk.  

I vest var det vik med sel og skjell som de spiste. Kvarts er i fjellet, flint og grønnstein ikke langt unna til våpen og ild. 200 meter lenger sør har det stått bautasteiner ved vegen til havet. Den ene er på naboeiendommen. Gårdene fra 7 og oppover på Munkejord tilhørte kongen på Avaldsnes, og ble gitt til Halsnøy kloster på 1200-tallet av Erling Skakke. Grensa mellom Munkejord og Østhus går i bekken som kommunen vil fjerne. Det bodde antagelig munker på Munkejord.  Professor Dagfinn Skre ville hatt med Munkejord i Avaldsnesprosjektet. 

Etter reformasjonen overtok kongen og kongens menn kirke og klostergods.  Jorda ble stykket opp, og på 1800-tallet overtok mange bønder jorda og anla egen gård. Det er to slike historiske gårder regulert til bevaring inntil planlagt skoletomt. Kommunen fjerner vegen dit.

I den nye læreplanen vektlegges blant annet barns medbestemmelse, dybdelæring, tverrfaglige emner om natur og kultur, læring av å forske og arbeide i lag, lære av kulturminner og naturen. I Bambiskogen har barna alt de trenger til forsking og fordyping.

I planforslaget står  at det blir mindre ødeleggende å bygge skole her enn det planlagte boligområdet. Ødeleggelser kan ikke sammenlignes. Målene er helt ulike.

Kommunen må:

  • Vurdere om boligfeltet skulle vært godkjent  når det ikke var vurdert ifht naturmangfoldloven, kultur og barns lekeområde.
  • Vurdere om området passer til skole med de inngrep planen vil foreta? 
  • Vurdere om området er trygt når barn  vil oppholder seg under kraftledninger i områder ingen bor, i områder med bratte stup, i områder hvor noen kan være i ly av idrettshall, mørke trær,  mørke veger og tomme bygg på ettermiddagen.  Blir barna utrygge?
  • Vurdere hvorvidt man kan komme fram til skole, idrettshall og skogsområde med brannbil, sykebil og utstyr når Munkejordvegen  blir stengt? Passer planen for funksjonshemmede?
  • Vurdere hva vil skje med bygda når sentrumskole og lekeområder flyttes?
  • Vurdere om planen egner seg til skolens krav til inne og uteområder i lov og planverk. Hvor er visjoner om læring i  nytt skoleområde? 
Hvor er konsekvensutredningen når flere lover blir berørt, arealformål endres og skolen flyttes fra sentrum?  Barna har rett til å bruke sine lekeområder.    

Kommunen har  ansvar for skole og barnehage, og kan ikke stå for  planløs nedbygging  og nedtråkking av barns undervisnings, forsking, opplevelse og lekeområde. 

 Bygg ut  skolen der den er og bevar Bambiskogen.


Connie Didriksen,

Lektor.