Ådlandskrysset nordøst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Bør Karmøy ut av Haugalandspakken?»

Skrevet av Leserinnlegg
12.04.2019 08:07 - OPPDATERT 28.05.2019 23:52

MENINGER: Haugalandspakken går frem til 31.12.2023 – en utvidelse eller forlengelse av denne bompengepakken vil kreve nye vedtak både i kommunestyrene på Haugalandet i neste kommunestyreperiode (2019-2023), samt en påfølgende godkjenning av Stortinget. Ja eller nei til bompenger lokalt ligger derfor an til å bli den største valgkampsaken til sommeren – et tema som også må ses i sammenheng med spørsmålet om man skal bygge en omkjøringsvei øst for Åkra, eller ikke – samt mer overordnet hvordan samferdsel skal finansieres på Karmøy i fremtiden, og ikke minst hvilke prosjekter som bør prioriteres.

I realiteten er det tre grupper med partier; de som er mot den nåværende Haugalandspakken og mot omkjøringsveien (FrP, SV, MDG og Rødt), de som er for både en videreføring av Haugalandspakken og omkjøringsveien (Ap, Høyre, KrF, Senterpartiet og Karmøylisten), og til slutt Venstre, som er mot omkjøringsveien med for en videreføring av Haugalandspakken. Velgerne har altså rikelig med valgmuligheter; men man kommer ikke utenom det faktum at stemmer man på et parti som ønsker omkjøringsveien, så stemmer man samtidig på et parti som også ønsker en videreføring av Haugalandspakken fra og med 2024. Det går med andre ord ikke an å få en «gratis» omkjøringsvei.

Frp, SV og Rødt har uttalt at de er mot en videreføring av dagens bompengeordning – at de går til valg på dette. MDG har på sin side sagt at de kommer til å stille strenge vilkår hvis de skal støtte en ny haugalandspakke etter valget – blant annet gjelder dette krav til at bompengene i hovedsak skal gå til opprusting av eksisterende veier, samt til å bedre forholdene for myke trafikanter, at det skal satses mer på kollektivtrafikk, og at natur og dyrka mark ikke skal bygges ned av nye veier.

Ap, Høyre, KrF, Senterpartiet, samt de uavhengige representantene som har startet Karmøylisten, har allerede stemt for at det skal jobbes frem en ny haugalandspakke/bompengepakke etter 2023. FrP og SV stemte mot forslaget, mens MDG og Rødt ikke er representerte i inneværende kommunestyre. Det blir likevel rikelige anledninger til omkamper i neste kommunestyreperiode hvis velgerne stemmer frem mer bompengekritiske partier!

Noen argumenter som blir trukket frem mot dagens bompengepakke er følgende:

- Bompenger rammer usosialt siden prisen er den samme enten man er fattig eller rik.

- Bompenger rammer geografisk urettferdig og tilfeldig etter hvor man bor; for eksempel kan noen kjøre både frem og tilbake til jobb og til sitt nærmeste handelssentrum uten å betale bompenger, mens andre må betale bompenger nærmest uansett hvor de skal.

- Bilistene betaler allerede mye inn til staten i form av bilavgifter – derfor fremstår bompenger som en urettferdig «tilleggsskatt» for bilister.

- Flere prosjekter i Haugalandspakken bærer tilsynelatende preg av dårlig prosjektstyring – der flere av dem har medført forhøyede kostnader, sammenlignet med hva som ble antatt i starten av prosjektene.

- Flere prosjekter i Haugalandspakken er også kontroversielle – her må særlig omkjøringsveien og den planlagte veien fra Eide til krysset mellom Fv 47 og Helganesveien (flyplasskrysset) nevnes. Planleggingen av disse to prosjektene fremstår som veldig politisk styrt, og kommer

nok av at vegvesenet i sin tid lovte Karmøy kommune en ny hovedvei for at de skulle bli med i Haugalandspakken.

- Haugalandspakken og Statens vegvesen synes i liten å grad å være interesserte i å dele detaljer rundt økonomien i bompengepakken, eller for så vidt andre opplysninger, med befolkningen (bare ta en titt på hjemmesiden til Haugalandspakken) – altså de som betaler for prosjektene.

Mostanderne av Haugalandspakken på Karmøy har nå startet en Facebook-gruppe som heter «Karmøy ut av Haugalandspakken!» Her kan karmøybuen diskutere bompenger, samt vise sin motstand mot dagens bompengepakke på Haugalandet.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt