Arkivfoto.
Leserinnlegg:

Blitt viktigere enn før og må tas på alvor på en helt annen måte enn tidligere.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Måten vi utvikler kommunenes arealer på har gjennom klimaendringene blitt viktigere enn før og må tas på alvor på en helt annen måte enn tidligere. Ekstremvær setter matproduksjonen vår i fare og dermed selvforsyningen. Avlinger går tapt.

I Arbeiderpartiet ønsker vi derfor det sterke jordvernet vi har og vil behandle saker der matjord/landbruksarealer er involvert, med største respekt. Vi har dyktige saksbehandlere i Karmøy kommune som sørger for at landbruksinteressene blir best mulig ivaretatt, og vi i AP ønsker i størst mulig grad å støtte opp om landbruk/jordvern heller enn kortsiktige særinteresser. Dette er programfestet.

Et annet knapphetsgode er arealene våre som grenser til sjø, strandsonen. Det blir stadig hevdet at vi har så mye kystlinje i Norge at hver eneste en av oss kan få vår bit. Mon det?!

Det som er viktig er at hver og en av oss har tilgang til sjø der vi faktisk oppholder oss i det daglige liv. Kortreist adgang til strandsonen. Unger som kan leke i strandkanten som er tilgjengelig for alle! Derfor er utbygging i strandsonen noe vi i Arbeiderpartiet er restriktive til.

Vi registrerer Trygve Haglands, (Karmøylista) ønske om å tillate mer og større utbygging i strandsonen/innenfor hundremetersbeltet i sitt leserinnlegg. Igjen er det særinteressene som skal favoriseres i forhold til allmennheten. Ikke vår politikk, det heller!

I Karmøy kommune har vi tre byer, der vi ønsker en utvikling i form av fortetting. Det ligger i byers natur å vokse innenfra. Det er store potensialer for utbygginger/fortetting i bykjernene, men det er igjen viktig å verne arealer for rekreasjon rundt og i byene. Det foreligger planer for byutvikling; arealplaner og reguleringsplaner i våre byer. Ved å holde fast på dem og ikke dispensere fra dem hver gang en særinteresse ønsker det, kan vi prøve å få den byutviklingen vi egentlig ønsker.

Karmøy kommune består også av mange livskraftige bygdesamfunn. Vi ønsker at også de skal få opprettholde sin livskraft. Vi vil at folk skal få leve i bomiljøer der det meste er innen rekkevidde; barnehage, skole, fritidstilbud, butikk, idrettslag, kirke, og rekreasjonsområder, særlig til sjø, skog og mark!  Det mener vi at vi har klart å bevare i bygdene våre. Og det ønsker vi å opprettholde.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for næringsinteresser og sikre næringsarealer i samarbeid med næringene der infrastrukturen er best. Vi ønsker, og næringslivet er tjent med klynger. Det kan gi gode synergieffekter.

Det er usikkerhet om hvor stor befolkningsvekst vi kan forvente oss de neste femti år. Det foreligger nokså lave prognoser fra SSB. Men vi legger til rette for nye næringer, ønsker å være framoverlente i å tiltrekke oss kompetanse og -arbeidsplasser og må følgelig også kunne tilby attraktive, sentrale boligområder. 

Da peker Norheim og Kolnesområdet seg ut i i tillegg til de tre byene. Norheim har mange funksjoner i kommunens nordre del, nærhet til regionsenteret og er et kollektivknutepunkt.På Kolnes ønsker vi å tilby varierte boligtyper og en skikkelig oppgradering av infrastrukturen, med ny Eikjeveg og VA-oppgraderinger.(Vann- avløp). Her blir det mindre trykk på høyverdige landbruksområder enn ved kommunens øvrige byområder.

Så altså; arealene våre må forvaltes på en god måte slik at alle kan leve livene sine best mulig, aller helst med minst mulig bruk av bil. Vi ønsker oss bedre kollektivtilbud og mer utbygging av sykkel-og gangveier. Dette ligger dessverre over kommunens nivå å bestemme. Vi må ikke ignorere at vi har en forpliktelse for kommende generasjoner i tråd med FN´ s bærekraftsmål! Disse må være en del av fundamentet i alt vi gjør!

Vi i Karmøy må også gjøre tiltak for å begrense klimatrusselen. Derfor bør vi være bekymret når ordførerkandidatene i FrP og Karmøylista i HA ´s debatt  på Solstein, ikke «tror» på menneskeskapt klimakrise og heller ikke har noen strategi for hvordan vi lokalt kan være med på å løse den! Det er temmelig oppsiktsvekkende i 2023!

 


Siv Storesund

Svanhild Irene Lygre Andersen

Karmøy Arbeiderparti