Karmøylistas Lillian Levik Løndalen.

«Besparelser til besvær - Karmøy kommune»

LESERINNLEGG: Ordfører i Karmøy kommune fremførte nylig et forsinket nyttårsintervju på Haraldsprat i regi av Karmøynytt. Ordfører ble utfordret av Harald Dahle til å si noe om reduksjonen av Hukommelsesteamet i kommunen, som nå er halvert grunnet posisjonens økonomiske prioriteringer. 

Ordfører i Karmøy kommune svarer «Pasienter blir med demensteamet fulgt opp på en god og lovpålagt måte, for det er nye retningslinjer nå på hvem som skal involveres av fagpersonell og en ny fordeling av arbeidsoppgavene – Så nå skal Karmøy kommune i enda større grad arbeide tettere opp mot fastlegene for å gi disse en god og flott oppfølging» 

Ordføreren mener videre at prosjektet var dyrere å starte opp enn å drifte, slik at dette egentlig er ordnet opp i, samtidig som han minner om at dette er vi gode på, noe som også viste seg når vi mottok frivillighetsprisen i 2018. Prosjektet «leva hele livet» har også høstet en pris. 

For Karmøylista er det naturlig å legge til grunn behovet for tiltak, funksjonen tiltaket har, kompetansen en har bygget opp og ikke minst hva en får igjen i forhold til innsatskroner når en vurderer videreføring, reduksjon eller nedleggelse. Vi mener at disse avveiningene ikke er gjort i tilstrekkelig grad når en reduserte Hukommelsesteamet. Vi mener også at fremtidig innsats ikke kan rettferdiggjøres av fortidens priser. 

Statistikken er klar, vi blir flere eldre som skal leve et godt liv lengst mulig. Dette er nedfelt i planen «leva hele livet» der det heter at kommunen er avhengig av et godt samarbeid med både pårørende og frivilligheten for å sørge for at flest mulig får supplerende tiltak når de trenger det og dermed kan leve lengre i egne hjem. Planen setter søkelys på mange viktige elementer, men nevner ikke at kommunelegene skal ha et større ansvar for lavterskeltilbudet som har vært driftet av hukommelsesteamet. Planen nevner ikke hukommelsesteamet som et viktige tiltak for tidlig basal utredning av demens eller som en støtte til pårørende. Dette er noe vi i Karmøylista foreslår blir innlemmet i planen når den skal opp til endelig behandling i kommunestyret.

Med en økende alder i befolkningen øker også andelen demente. Demenskartet.no la ut ferske prognoser i 2020 som viser at det i dag er 768 personer med demensdiagnose i Karmøy. Om 5 år sier prognosene at disse er økt til 909 personer og i 2030 til 1086. Det sier seg selv at vi har behov for den kompetansen, de tiltakene og de frivillige vi kan mobilisere for å møte behovet denne økningen medfører. I demensplan 2025 fremheves viktigheten av langsiktig strategi for å møte økningen demente, der hukommelsesteam er en viktig del av tiltakskjeden. 

Symptomer på demens skaper ofte stor usikkerhet og flere utvikler depresjon i den tidlige fasen av sykdommen. For deres pårørende kan dette oppleves vanskelig, noe som medfører behov for veiledning. Pårørende vil ikke i samme grad kunne koble på fastlege om den begynnende demente ikke vedkjenner seg sykdommen, fastlegen har ofte liten tid og flere vegrer seg med å bry legen med dette. I denne fasen har hukommelsesteamet en særskilt funksjon der de kan komme på hjemmebesøk og kartlegge behovet for videre kontakt med det offentlige. I tillegg til å kartlegge behov og gi råd til både den demente og pårørende, har de også drevet aktivitetsvenn prosjektet. Dette prosjektet har til hensikt å forebygge ensomhet, depresjon og selvmord hos eldre. Dette er et omfattende og viktig arbeid som aktiverer frivillige og gir mye godt arbeid for innsatskronene. Aktivitetsvenn prosjektet er lagt på is i Karmøy kommune på grunn av reduksjonen av tiltaket.

Hukommelsesteamet har opparbeidet seg god kompetanse i tillegg til at de er kjent som en del av en tiltakskjede som er tilbudt i kommunen. Det tar tid å bygge kompetanse og ikke minst bli kjent som en tjeneste blant befolkningen. 

Hukommelsesteamet hadde i 2020 oppfølging med 90 personer og hadde venteliste, når rådmann foreslo teamet nedlagt. Årsaken til dette forslaget var økonomiske, der en i år kuttet det meste som ikke var lovpålagt for å få budsjettet for 2021 til å gå opp. Posisjonen la inn hukommelse teamet med 50% av midlene og opposisjonen fant plass til full drift. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Når vi ser på prognosene og fremtidsbehovet, og samtidig tar med hovedintensjonene i «planen leva hele livet» som nå ligger til behandling ved førstkommende kommunestyret, er det med undring vi registrere mangel på tallmateriale over en av de store utfordringene, nemlig økning av demente. Økningen tilsier at det trengs et lavterskeltilbud og dagtilbud i adskillig større grad fremover enn det som er tilfellet i dag. I de nasjonale faglige retningslinjene kapittel 5. heter det at kommunene bør ha tverrfaglige team som del av sitt tilbud, for å sikre lovkravet om helhetlige og koordinerende tjenester for personer med demens og deres pårørende. 

Budsjettet er lagt for 2021 og de knappe 400 000 kroner som mangler for at Hukommelsesteamet kunne fortsatt med full drift er ikke å finne. Karmøylista mener er at dette tiltaket må inn i fremtidige planer som en del av det som vurderes årlig når budsjettarbeidet starter. Planer skal være retningsgivende, gjenspeile fremtidsprognoser og mulige løsninger og utfordringer. Kunsten er å være så fremoverlent at en planlegger og vedtar for fremtiden. 

Tiden vil vise om legene på Karmøy har kapasitet og mulighet til å drifte deler av lavterskeltilbudet ut i 2021, eller om det er tjenestemottakerne som igjen blir skadelidende av posisjonens prioriteringer.

Gruppenestleder-Karmøylista

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.