Åpent brev til politikerne i Karmøy kommune vedrørende turnusprosessen i omsorgssektoren i Karmøy

Skrevet av Janett Gustavsen
25.02.2020 09:45 - OPPDATERT 09.03.2020 12:08

Norsk Sykepleierforbund Karmøy vil med dette meddele dere som folkevalgte – og kommunestyret som øverste arbeidsgiveransvarlig – om hvordan den pågående omstillingsprosessen påvirker våre medlemmer.

LESERINNLEGG: Omstillingsprosessen i Karmøy kommune er krevende og inngripende for de ansatte.  Samhandlingsreformen har bidratt til pasienter med et langt mer komplisert pleie- og omsorgsbehov enn vi hadde for kun få år siden. Samtidig ønsker kommunen at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.  Samlet medfører dette endrede krav til bemanning og kompetansesammensetning i kommunens omsorgstjeneste. 

Kommunen mener disse kravene forutsetter turnuser som innebærer både mer helgearbeid og deltvakter i helgene.  Eksempel på det siste kan være at sykepleieren jobber 07.30 – 12.00 på lørdag formiddag – og så må tilbake å jobbe 18.00-23.00 på samme lørdag kveld. 

NSFs medlemmer har gitt klare tilbakemeldinger til sine tillitsvalgte om at de ikke orker å gå i slike arbeidstidsordninger.  Turnusarbeid, jobb hver tredje helg og hviletid mellom vakter ned mot 8,5 timer er belastende nok i seg selv, både i forhold til egen helse og i forhold til familie og privatliv. Om de pålegges enda mer arbeid når resten av familien har fri, vil konsekvensen bli at kommunen mister påkrevd sykepleierkompetanse. Vi har allerede sykepleiere som har sagt opp og begynt i nabokommuner som tilbyr bedre arbeidstidsordninger enn hva Karmøy gjør.

Karmøy kommune vil også få store utfordringer med å rekruttere nye sykepleiere slik omdømmet er nå. NSF Rogalands studentundersøkelse viste at for avgangsstudentene ved Høgskulen på Vestlandet i år, var gode arbeidstidsordninger viktigere enn både lønn og stillingsstørrelse når de søkte sin første sykepleierjobb.

Arbeidsmiljø og faglig forsvarlighet

Utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere vil gi økt arbeidsbelastning for de som av ulike grunner ikke har mulighet til å skifte arbeidsgiver, en belastning som igjen kan medføre høyere sykefravær og enda færre tilgjengelige sykepleierressurser. De store taperne blir pasientene og kommunen selv, da de vil få utfordringer med å opprettholde lovpålagte oppgaver med faglig god kvalitet. 

Sykepleierne frykter også at manglende samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser i den foreslåtte arbeidstidsordningen utfordrer deres lovpålagte individuelle plikt til å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.  Når undersøkelsen «Planlagt og faktisk bemanning» viser at det er i ukedagene, og ikke i helgene, sykepleiermangelen i Karmøy er størst, blir kravet om å flytte sykepleierkompetanse fra ukedag til helg enda mer uforståelig.

Uenighet om turnus

En turnus er sykepleiernes viktigste verneutstyr når det gjelder å begrense den helserisikoen det er å arbeide etter unntak fra arbeidsmiljøloven regler for vaktlengder og hviletid. Karmøy kommune har tilbudt en arbeidstidsordning som etter NSFs vurdering ikke ivaretar kravene til et helsefremmende arbeidsmiljø og som etter vår vurdering ikke utgjør tilstrekkelig vern.

NSFs medlemmer er samstemte i at nok er nok når det gjelder å jobbe hyppigere helg, flere kvelder eller delte vakter. Det er stor sykepleiermangel i regionen, og det siste vi trenger er å gi Karmøy-sykepleierne en god grunn til å skifte beite. Ingen av våre nabokommuner eller Haugesund sjukehus har arbeidstidsordninger som innebærer at de må jobbe mer enn hver tredje helg. Noen kommuner i fylket tilbyr mer helgearbeid på frivillig basis, og da med økonomisk kompensasjon for de som er villige til å bruke mer av helgefritiden sin på jobb. Karmøy kommunes tilbud inneholder hverken frivillighet eller kompensasjon hva gjelder mer helgearbeid. Vil også presisere at under 5% av sykepleierne på landsbasis arbeider mer enn hver 3. helg

NSF Karmøy har av grunner nevnt over takket nei til arbeidsgivers tilbud om ny turnusavtale. Å takke nei innebærer et stort ansvar som kan få store konsekvenser for både våre medlemmer, pasienter og arbeidsgiver.  Uten turnusavtale er det ikke adgang til å arbeide mer enn 35,5 timer pr uke, ha vaktlengder over ni timer eller ha hviletid kortere enn 11 timer, noe vi vet vil være utfordrende å få til for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Samtidig vurderer NSF konsekvensene av å pålegge våre medlemmer å gå vakter slik arbeidsgiver ønsker som enda større, noe NSF Karmøy håper å ha fått frem gjennom denne redegjørelsen. 

Man må være to for å danse tango – og for å enes om en avtale som ivaretar begge parters behov. Til tross for at arbeidsgiver til nå ikke har vært villig til å forhandle på noe utover sitt opprinnelige krav, er NSF fortsatt innstilt på å finne en løsning. Vi har fortsatt dialog med arbeidsgiver i håp om å finne en slik løsning. 

NSF vil med denne henvendelsen både orientere dere folkevalgte om bakgrunnen for hvorfor det er uenighet om turnus i kommunen – men samtidig be dere ta en aktiv rolle for å sikre at vi beholder, mobiliserer og rekrutterer sårt tiltrengt sykepleierkompetanse til kommunen. 

 

Janett Gustavsen
HTV NSF Karmøy Kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.