Per Inge Eriksen, Åkrehamn Vekst.
LESERINNLEGG:

«Åpent brev til Karmøy kommune om legevaktordning fra næringsforeningene i de tre byene på Sør Karmøy»

Styrene i Byen Vår Kopervik, Åkrehamn Vekst og Skudeneshavn Næringsutvikling er bekymret for utviklingen av byene når vi stadig ser at kommunens administrasjon og politikere flytter/etablerer sentrumsnære tjenestetilbud utenfor småbyer og tettsteder i kommunen vår.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: I mange år er det laget stedsutviklings og byutviklingsplaner som er godkjent av kommunen, uten at innholdet blir gjennomført. De siste planene som er godkjent er Mulighetsstudier for bærekraftig utvikling av Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn fra mars 2021. Kommunestyret har vedtatt at det skal satses på byene i kommunen, mens de samtidig vedtar å flytte kommunale og sentrumsnære tjenestetilbud ut av de bærekraftige og mest befolkede steder og byer. 

Det er med stor bekymring at næringsforeningene nå ser at det legges opp til å flytte og etablere en ny legevaktordning ut av Åkrehamn Sentrum og til Raglamyr. 

Vi viser til sak 029/22 Interkommunal legevakt i formannskapet den 21. mars 2022. Her var forslaget fra Rådmann at det opprettes en interkommunal legevakt på Raglamyr, langt fra Sør-Karmøy. 

I Åkrehamn bor det 8200 personer og fra Kopervik til Skudeneshavn bor det 26606 personer, og fra Skudeneshavn til Avaldsnes bor det 29832 personer som da skal reise til Raglamyr på legevakten, mens Ambulansen blir værende i Åkrehamn.

Ambulansestasjonen er lagt til Åkrehamn for at den skal betjene alle disse nærmere 30 tusen innbyggere på en god måte. Ved å flytte legevakten vil de fleste av de 30 tusen få en mye lengre reise og et altfor dårlig tjenestetilbud, som er uverdig for en stor del av befolkningen i Karmøy kommune. Ambulanse og Legevakt arbeider tett sammen og det er en styrke at de er samlokalisert. 

Det er et krav at ambulansen skal nå 90% av kommunens befolkning innen 12 minutter, Åkrehamn til Skudenes og Åkrehamn til Avaldsnes tar det i dag 12 til 13 minutter. Fastlandssiden og Torvastad har en legevaktordning i Haugesund der Karmøy kommune kjøper den tjenesten, det bør kommunen fortsette med. Det er betenkelig at kommunen ønsker at legevakten flyttes til en av utkantene mens ambulansen blir værende på samme sted på grunn av 12 minutters kravet. Å lage en liten underavdeling av legevakten i Åkrehamn er dårlig idé med dagens problemer knyttet til ansettelse av legepersonell. 

En bekymring med å flytte legevakten er at vi vil få redusert beredskap på Sør Karmøy som følge av en flytting til Raglamyr. En ganske stor del av ambulanseoppdragene er å kjøre pasienter til legevakten for vurdering. De aller fleste av de oppdragene ender med å kjøre pasienten hjem igjen til egen adresse.

Om vi tar eksempelet at vedkommende bor i Skudeneshavn, må ambulansen kjøre til Skudeneshavn, for deretter ta med seg pasienten til Raglamyr, vente på undersøkelse og behandling for så å kjøre vedkommende hjem igjen. Dette eksempelet fører til at ambulansen er i oppdrag i minimum 2,5 timer. Med dagens ordning ville dette kanskje tatt 1 time. Om en da tar med at den andre ambulansen som i dag er stasjonert i Åkrehamn også kan være opptatt, vil akutte hendelser på Sør Karmøy få en atskillig dårligere dekning enn de har i dag, noe som vil være uansvarlig. Det sier seg selv at om det skjer en akutt hendelse hvor det står om minutter, så vil det kunne ramme oss i større grad enn i dag om kommunens valg av plassering for legevakt fører til økt oppdragstid for ambulansene. 

Etter gjentatte ganger å lage IKS som dessverre fungerer dårlig for våre innbyggere, er det på tide å revurdere interkommunale ordninger og satse på egen kommunes befolkning. Kommunen skal lage gode tjenestetilbud for befolkningen ikke det motsatte. 

Vi viser til IKS samarbeidet med brann og redning som faller i sammen grunnet for lange avstander mellom kommuner og ikke minst kulturforskjeller. Vi kan jo med det samme ta med at Etne og Haugesund kommune ikke ønsker å være med lenger og trekker seg ut.

Se også NOU 2015:17 Først og fremst et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Side 132, 10.13.3 vurdering av legevakttjenesten sitat: 

Det finnes lite dokumentasjon på at interkommunalt legevaktsamarbeid har ført til økt kvalitet i tjenesten. Én lege på vakt, nedleggelse av legevaktstasjoner og lang reisetid til legevakt er blitt en realitet for mange innbyggere. Utvalget mener det er utfordrende at bruken av legevakt reduseres i nesten samme grad for akutte tilfeller med høy hastegrad som for pasienttilfeller med lavere hastegrad. 

Videre i rapporten står det at legevaktsordningen er i ferd med å bli en svak tjeneste i den akuttmedisinske kjede der det er uheldig om utviklingen fortsetter i samme spor. Utvalget viser til at med lengre reisevei til legevakt, går bruken av legevakt ned. Legevakt bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre tjenester som ambulanse. Vi henstiller til administrasjonen og politikere til å lese rapporten for å få innblikk i hva som er best for de som bor i kommunen. 

Det er laget en god og omfattende plan for byutvikling i Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik sammen med samfunnsdelen som er under arbeid der også byutvikling og det å samle tjenester, handel og befolkning i sentrumsområder. Skape levende byer som fungerer 24/7 er og blir en fordel for kommune og befolkning samt god miljøinvestering i fremtiden. Statsforvalteren og fylkeskommunen er også positive til samfunnsdelen, selv om den bør endres en del i forhold til muligheter for bosetting i hele kommunen. Vi har en forventning om at KK som foreslått i forstående Samfunnsplan, etterlever funksjonsfylling av arbeid og tjenester i tilknytning til alle de 3 bysentra kontra dagens slaviske funksjonstømming. 

Næringsforeningene har fått flere henvendelser fra bedrifter og private der de henstiller oss til å gi klar beskjed om ikke å flytte tjenester bort fra sentrum. Det sies også i rapporten fra kommunen at legevakten i Åkrehamn har for liten plass, dårlige og slitte lokaler og vanskelig å bygge ut. Det er direkte misvisende at det ikke er mulig å bygge ut enten på samme sted, eller andre sentrumsnære tomter i Åkrehamn. Kommunen skal bygge en ny skole ved Åkra Idrettspark og da blir kanskje Grindhaug skole sitt areal ledig. Kommunen og private eiendomsutviklere har flere ledige sentrumsnære tomter som kan brukes til nybygg. 

Å flytte sentrumsnære tjenester og handel ut av byene er stikk i strid med det by-utviklere og arkitektfirma mener når de arbeider med utvikling av byer over hele Norge. 

Ikke flytt legevakten bort fra Åkrehamn, men utvikle den videre. Legg interkommunal legevakt død. 

Per Inger Eriksen, Åkrehamn Vekst

Line Østhus, Byen Vår Kopervik

Lovise Helene K.M. Falnes-Ellingsen, Skudeneshavn Næringsutvikling