LESERINNLEGG:

«800 av Karmøy sine innbyggere krever at Karmøy kommunestyre gjør forsvarlig saksbehandling!»

Det er et grunnleggende prinsipp for et velfungerende demokrati og rettferdig forvaltning at kommunestyret gjør vedtak basert på forsvarlig saksbehandling og riktig faktum. Det må innbyggerne kunne forvente at Karmøy kommunestyre gjør i alle saker!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøy kommunestyre gjorde i sak 40/21 den 10. mai 2021 et vedtak som ikke følger kommunelovens krav til forsvarlig behandling (KML §13-1). Rådmannen opplyste kommunestyret om at saken ikke var forsvarlig utredet, men kommunestyret gjorde vedtaket likevel. Dette er også et krav i forvaltningsloven at en sak skal være «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» (FVL §17). Hvorfor gjør da kommunestyret vedtak på uriktig grunnlag og uten at saken er forsvarlig opplyst?

Flere hundre innbyggere krever en forsvarlig saksutredning

Kan Karmøys innbyggere «leve med» at saker i kommunestyret avgjøres uten at det gjøres en forsvarlig saksbehandling? Denne saken er prinsipiell og handler ikke om du er «for» eller «imot» ekspropriasjon av utmark eller realiseringen av idrettsanlegget Fjord Motorpark. 

Etter kommuneloven har rådmannen plikt å opplyse så objektivt og riktig som overhodet mulig før de folkevalgte gjør vedtak. I denne saken ba rådmannen om mer tid fordi saken var ikke forsvarlig opplyst. Likevel gjorde kommunestyret vedtak om å oppheve tidligere vedtak om ekspropriasjon av utmark til idrettsformål. 

Man har i senere tid lest i media om påstander om løgn og uærlig spill blant de folkevalgte i Karmøy kommune. Karmøys befolkning må kunne stole på at kommunestyret gjør sine vedtak på et riktig og faktabasert grunnlag. Det ble ikke gjort i denne saken, og slik offentlig forvaltning kan ikke aksepteres i et moderne demokratisk samfunn.

Styret i Fjord Motorpark har derfor valgt å lage et innbyggerforslag for å få saken forsvarlig utredet. De ønsker å få denne saken til behandling og gitt forsvarlig saksbehandling. Ifølge kommuneloven § 12-1 så kan man med et innbyggerforslag få kommunestyret til å gjøre dette. Det trengs 300 underskrifter fra personer bosatt i Karmøy for å løfte et forslag. Det er nå ca 800 personer som har skrevet under. Hele saken ligger her og signeringen gjøres i bunn av saken:

Forslag til vedtak er:

Karmøy kommunestyre ber rådmannen legge fram en forsvarlig saksutredning (KML §13-1), med en helhetlig og utfyllende vurdering av konsekvenser som følge av kommunestyrevedtak, sak 40/21 – Fjord Motorpark.

Kort om sak 40/21 – Fjord Motorpark

I over 20 år har ildsjeler fra 47 frivillige organisasjoner med over 5.000 medlemmer arbeidet for å utvikle et fullverdig idretts- og fritidstilbud for 30 ulike idrettsgrener innen motorsport, sykkelsport og luftsport. Rogaland fylkeskommune har samarbeidet med Karmøy kommune og fant Helganes ved flyplassen som eneste egnede lokasjon i Nord-Rogaland. Kommunen inngikk et interkommunalt samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune om å realisere idrettsanlegget, og utarbeidet i 2008 en reguleringsplan til idrettsformål. Det er dokumentert i sakspapirene at kommunestyret allerede i 2008 visste at reguleringsplanen var i konflikt med grunneiernes interesser, og at det ville bli nødvendig med ekspropriasjon.

Etter to runder i rettsapparatet ble første kommunestyrevedtak kjent ugyldig, på grunn av mangelfull saksbehandling fra daværende rådmann. Nytt kommunestyrevedtak ble fattet i 2017, og fikk medhold i tingretten. Tingretten tilkjente grunneierne en erstatning som tilsvarer verdien for næringsareal, og som ligger over 10 ganger høyere enn takstverdien på utmarka ved flyplassen. Fem av grunneierne var ikke fornøyd og anket til lagmannsretten. 

Mange tror at lokaliseringen av idrettsanlegget Fjord Motorpark ved flyplassen, er bestemt av de frivillige organisasjonene, men det er ikke riktig. Det var Rogaland fylkeskommunen som utredet 25 lokasjoner i Rogaland, og kom fram til Helganes som best egnet i nordfylket. Karmøy kommune fulgte opp innstillingen fra fylkeskommunen og har selv vedtatt Helganes som lokasjon gjennom lovregulert kommuneplan- og reguleringsplanprosess. Basert på dette planarbeidet inngikk kommunen i 2012 en samarbeidsavtale med Fjord Motorpark og de frivillige organisasjonene.

I 2016 tok kommunen initiativ til å inngå en ny samarbeidsavtale om å realisere idrettsanlegget «så raskt som mulig». Likevel har kommunen pålagt de frivillige organiasjonene flere utredninger og krav som er helt uvanlig så tidlig i prosessen, og påført organisasjonene store kostnader og forsinkelser. De 47 frivillige organisasjonene har nå ventet i over 20 år for å komme i gang med arbeidet.

Til sammen har nå de frivillige organisasjonene lagt ned rundt 10 millioner kroner i dugnadsinnsats, forretningsplanarbeid, prosjektering, konsekvensutredninger, kjøp av tre eiendommer, med mer.

Nå har kommunestyret vedtatt, på tross av rådmannens anmodning om forsvarlig utredning, å stoppe hele prosessen, bryte samarbeidsavtalen med Fjord Motorpark, bryte det interkommunale samarbeid og regionale planer med nabokommunene.

Hvilke forventninger er det til en forsvarlig saksutredning fra rådmannen?

Hva betyr et mangfoldig idretts- og fritidstilbud for folkehelse og bolyst?

Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av å stoppe utviklingen av regionens største flerbruks idrettsanlegg med tilrettelegging av 30 ulike idrettsgrener? Norges Idrettsforbund, Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund, Norges Cykleforbund, Norges Luftsportforbund, og Rogaland Idrettskrets har alle anerkjent det idrettslige behovet. Hvilken betydning vil en ferdigstillelse av Fjord Motorpark kunne få for kommunens og regionens folkehelse, attraktivitet og bolyst? Med andre ord – hva er samfunnsmessige verdien av et mangfoldig idretts- og fritidstilbud?

Hvilke samfunnsøkonomiske ringvirkninger kan idrettsturisme gi?

Rogaland Idrettskrets har de senere årene satset på idrettsturisme, men dette er det bare Stavangerregionen som har fulgt opp hittil. Det bygges store idrettsanlegg i sørfylket og det satset på store idrettsarrangementer. Stavangerregionen klarte å få NM-Veka to år på rad, med stor deltagelse og nasjonal TV-dekning i en hel uke. Sandnes kommune har fra før «Blinkfestivalen» som også har nasjonal TV-dekningen. Sandnes kommune overtar fra 2022 og «IronMan», som årlig gav Haugalandet en verdiskaping på 13 millioner kroner.

Hva er de samfunnsøkonomiske ringvirkningene for reiselivet?

47 frivillige organisasjoner med 5.000 medlemmer vil tilrettelegge for 80 arrangementer innen 30 ulike idrettsgrener innen motorsport, sykkelsport og luftsport, hvert eneste år. Dette vil ikke bare skape et mangfoldig idretts- og fritidstilbud som vil gjøre Haugalandet unikt – men vil også bidra til betydelig reiselyst. Dette har reiselivsnæringen for lengst forstått. Fjord Motorpark forventer å tiltrekke seg årlig 90.000 tilreisende og vil bli Haugalandets desidert største reiselivsattraksjon. Verdiskapningen er anslått til 75 millioner kroner.

Til sammenligning har «Historiske Avaldsnes» bare rundt 45.000 besøkende hvert år, hvor Karmøy kommune har investert over 150 millioner kroner. Likevel har besøkstallet ligget flatt de siste 5-7 årene. «Hele Norge» satser på Viking turisme.

Haugalandet har heller ikke klart å samle seg om verken Viking Land eller Viking Planet. Fjord Motorpark er innarbeidet «Regional reiselivsplan» for Haugalandet som en av de viktigste tiltakene for å utvikle arrangementsturisme i en sårt tiltrengt reiselivsbransje. Både reiselivsbransjen og flyplassen har vært tydelig på viktigheten av Fjord Motorpark. Hvordan vil Karmøy kommunestyre kompensere for 90.000 tilreisende årlig?

Hvilke andre næringssynergier kan forventes?

I andre regioner står næringslivet samlet med kommunene om å utvikle flerbruks idrettsanlegg, tilsvarende Fjord Motorpark. Til gang til lukkede baneinfrastrukturer er verdifullt som testområder for høy-teknologifirma. I Notodden har kommunen ansatt en egen prosjektleder som samarbeider Automobil-miljøet på Kongsberg. I Trondheimsområdet har Q-free i flere år brukt Lånkebanen som arena for å teste ut bompenge-brikker for høye hastigheter på Autobanen. Det samarbeides også med teknologimiljøet ved NTNU og SINTEF. Utviklingen innen elektrifisering og autonome kjøretøy vil øke behovet for testbaner for high tech-selskaper. Hvilke potensialer vil Fjord Motorpark kunne bety for universitetsmiljøet på Vestlandet? Universitetet i Stavanger har allerede vist stor interesse. 

Hvor forpliktende er et «regionalt samarbeid»?

Hva sier nabokommunene til at Karmøy kommunestyre stopper realiseringen av idrettsanlegget? Fjord Motorpark er en av tre interkommunale idrettsanlegg som Haugesund, Tysvær og Karmøy kommune samarbeider om. I tillegg er Fjord Motorpark er innarbeidet i både «Regional reiselivsplan» og «Regional næringsplan». I respekt for det interkommunale samarbeidet og interkommunale planer, bør Karmøy kommunestyre innhente uttalelser fra kommunene i regionen om hvilke synspunkter og konsekvenser en stopping av Fjord Motorpark vil medføre?

Hva er de rettslige konsekvensene av kommunestyrets vedtak?

Hva er de rettslige konsekvensene for kommunen å bryte samarbeidsavtalen med Fjord Motorpark? De frivillige organisasjonene har fulgt de kommunale planprosessene, alle kommunale pålegg, og inngått en rettslig bindende samarbeidsavtale med kommunen. På dette grunnlaget har de frivillige lagt ned dugnadsinnsats og investeringer for rundt 10 millioner kroner de siste 20 årene.

Hvilke økonomiske og idrettslige konsekvenser påføres de frivillige organisasjonene som står bak Fjord Motorpark? De involverte opplever at kommunen svikter barn, unge og voksne som ønsker et mangfoldig idretts- og fritidstilbud

Hvilke etiske og moralske signaler sender kommunestyret til barn og unge?  

Hvilken betydning har det at kommunestyret går på akkord med faktum og forsvarlig saksbehandling? Hvilke momenter i kommunestyrevedtaket bygger på faktum eller uriktige påstander? De frivillige organisasjonene opplever at kommunestyrets behandling verken er redelig, anstendighet, etisk eller moralsk. 

I begrunnelsen for kommunestyrevedtaket, viser de folkevalgte at de ikke vil forholde seg til realitetene. For eksempel at forretningsplanen med kalkyler og finansieringsplan, er noe av det beste Kulturdepartementet har sett for et idrettsanlegg. Eller at banken, Haugaland tingrett og en stor privat investor har vurdert forretningsplanen tilfredsstillende. 

Det er viktig for tilliten til kommunens øverste politiske organ at det blir klargjort om kommunestyret baserer sine vedtak på faktum eller oppkonstruerte argumenter. Folkevalgte bør gå foran og vise vei og framstå som gode rollemodeller for barn og unge.

Atle Løndalen

Styremedlem FMP

Les mer om:

fjord motorpark